ТЕРИТОРІАЛЬНАЛЬНА УГОДА між Вінницькою обласною державною адміністрацією, Вінницькою обласною радою, Вінницьким обласним об’єднанням організацій роботодавців та Спільним представницьким органом профспілкових організацій Вінницької області на 2016-2020

 
ТЕРИТОРІАЛЬНАЛЬНА УГОДА

між Вінницькою обласною державною

адміністрацією, Вінницькою обласною радою,

Вінницьким обласним об’єднанням

організацій роботодавців та Спільним представницьким

органом профспілкових організацій Вінницької області

на 2016-2020 роки

 

 

 

м. Вінниця

2016 - рік

 

Загальні положення

 

Територіальну угоду (далі - Угода) укладено відповідно до Законів України „Про колективні договори і угоди”, ”Про соціальний діалог в Україні”, положень Генеральної угоди та інших нормативно-правових актів між Вінницькою обласною державною адміністрацією (далі - обласна державна адміністрація),  Вінницькою обласною радою (далі - обласна рада), Вінницьким обласним об’єднанням організацій роботодавців (далі - роботодавці), Спільним представницьким органом профспілкових організацій Вінницької області (далі - профспілки), разом іменуються – Сторонами з метою регулювання та цілеспрямованого удосконалення на договірній основі та партнерських засадах економічних, виробничих, соціально-трудових відносин, регіональної соціально-економічної політики, забезпечення Конституційних прав і гарантій працівників і власників, стабільного соціально-політичного стану в області.

Сторони визнають Угоду як правовий акт соціального діалогу, який визначає узгоджені норми діяльності Сторін щодо збільшення валового регіонального продукту, удосконалення та розвитку вітчизняного товаровиробника, соціально-трудових відносин, підвищення якості життя працівників та членів їх  сімей, забезпечення справедливої та гідної оплати праці, скорочення масштабів бідності на основі стійкого розвитку економіки, підвищення її конкурентоспроможності, зростання продуктивності праці, стабільної зайнятості та безпеки робочих місць.

Сторони визнають повноваження кожної із сторін і зобов’язуються у співпраці дотримуватися таких принципів соціального діалогу: взаємоповаги до інтересів партнерів, паритетності представництва, рівноправності Сторін, взаємної відповідальності, конструктивності в ході  виконання даної Угоди та при внесенні змін чи доповнень до неї.

Прийняті Сторонами норми, домовленості та зобов’язання є обов’язковими для виконання.

Положення Угоди діють безпосередньо і є обов’язковими для всіх суб’єктів, що перебувають у сфері дії Сторін, які підписали Угоду.

Сторони сприяють реалізації норм Генеральної, галузевих угод, укладанню та виконанню колективних договорів на підприємствах, в організаціях, установах усіх галузей економіки області та малого і середнього бізнесу.

Норми Угоди, економічні, трудові, соціальні права та гарантії, які вона містить, не повинні бути нижчими за визначені законодавством України, а виходячи з можливостей регіону та фінансово-економічного стану підприємств, установ та організацій, можуть покращувати порівняно з чинним законодавством становище працівників. Умови Угоди обов’язково застосовуються під час укладання колективних договорів на підприємствах, в установах, організаціях, що перебувають у сфері дії Сторін, які підписали Угоду.

Сторони домовились не приймати в односторонньому порядку рішень, які погіршують соціально-економічні права та інтереси населення області.

Угода набирає чинності з дня підписання і діє до укладення нової або перегляду цієї Угоди.

Угода залишається чинною у випадках зміни складу, структури, найменування органів, від імені яких її укладено, у випадку реорганізації Сторін їх повноваження та обов’язки щодо виконання зобов’язань та домовленостей Угоди переходять до правонаступників Сторін.

 

РОЗДІЛ I

РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА ДЛЯ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ

 

У сфері виробництва

 

Сторони домовилися:

1.1. Визнати, що головним завданням соціально-економічної політики в області є забезпечення відтворення і розвитку трудового, інтелектуального та людського потенціалу шляхом соціальної орієнтації економічних реформ, удосконалення виробничих, соціальних та трудових відносин, підвищення добробуту населення.

1.2. Сприяти забезпеченню щорічного зростання обсягів промислового та сільськогосподарського виробництва, поліпшення фінансових показників роботи підприємств, установ, організацій області, перш за все базових галузей, таких як: сільське господарство, харчова промисловість, будівництво, транспорт.

1.3. Сприяти збереженню, підтримці та розвитку вітчизняного виробника, впровадженню Принципів корпоративного управління.

1.4. Здійснювати дорадчі, консультативні та узгоджувальні функції шляхом вироблення пропозицій і рекомендацій з урахуванням інтересів Сторін соціального діалогу щодо проектів територіальних програм економічного та соціального розвитку і розробки проектів місцевих бюджетів усіх рівнів

1.5. Докласти зусиль для збереження існуючих та створення нових робочих місць за рахунок потенціалу, який має область.

1.6. Рекомендувати розробляти програми стабілізації і розвитку виробництва на підприємствах, передбачати в них заходи щодо зниження збитковості і підвищення конкурентоспроможності, а також соціального розвитку, забезпечити їх реалізацію.

1.7. Сприяти активізації підприємницької діяльності, розвитку конкуренції, забезпеченню рівних прав та можливостей всім суб’єктам господарської діяльності.

1.8. Проводити акції ”Купуй українське”, при проведенні міських та районних ярмарок залучати до участі в них в першу чергу місцевих товаровиробників.

1.9. Сприяти забезпеченню на підприємствах, в установах і організаціях, незалежно від форм власності і господарювання, контролю за дотриманням державних гарантій, норм Генеральної і галузевих угод, вимог чинного законодавства про працю.

1.10. Сприяти збереженню і розвитку виробничої та соціальної інфраструктури села.

1.11. Сприяти розвиткові виробничої діяльності та збереженню робочих місць на підприємствах УТОС, УТОГ та підприємствах громадських організацій інвалідів області.

1.12. Не допускати реорганізації базових галузей економіки області і закриття підприємств без узгодження з галузевими профспілками питань, пов’язаних із соціальним захистом працівників.

Обласна державна адміністрація, обласна рада зобовязуються:

 1.13. Сприяти, в межах своєї компетенції, здійсненню реформ, направлених на формування сприятливих умов для ведення бізнесу, економічного пожвавлення і зростання ділової активності регіону.

1.14. Розробляти та реалізовувати програми соціально-економічного і технічного  розвитку регіону.

1.15. При підготовці нормативно-правових документів облдержадміністрації з питань соціально-економічного розвитку враховувати пропозиції профспілок та роботодавців.

1.16. З метою збільшення інвестиційної та інноваційної привабливості області забезпечувати стабільність, прозорість, збалансованість та ефективність економічної регіональної політики . 

1.17. Сприяти здійсненню політики енергозбереження, спрямованої на оптимізацію витрат енергоносіїв, води, забезпечивши виконання відповідних обласних програм.

1.18. Залучати представників організацій роботодавців і профспілок до формування місцевих бюджетів.

1.19. Створити сприятливі умови для залучення інвестицій та забезпечення інноваційного розвитку в промисловому та сільськогосподарському виробництвах.

1.20. Здійснювати моніторинг проблемних питань підприємств промисловості та сприяти вчасному їх розгляду, а при потребі розробляти та вносити пропозиції до центральних органів виконавчої влади щодо їх вирішення.

1.21. Залучати представників Сторін до участі у розробці розпоряджень облдержадміністрації у сфері автомобільного транспорту з питань, що стосуються трудових відносин, оплати та охорони праці, соціального захисту та безпеки руху.

1.22. Здійснювати заходи щодо запровадження на обласному рівні механізму адресної допомоги (дотації) пільговим категоріям населення для забезпечення права пільгового проїзду на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі області.

1.23. Розвивати будівництво соціальних об’єктів, інфраструктуру та комунікації молодіжних  житлових комплексів. Відповідно до чинного законодавства України виділяти окремі земельні ділянки під об’єкти молодіжного житлового будівництва.

1.24. Сприяти дотриманню ліцензійних умов до впровадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорії складності.

1.25. Рекомендувати райдержадміністраціям та міськвиконкомам (міст обласного значення) передбачати у проектах відповідних бюджетів кошти на утримання об’єктів соціальної сфери, які прийняті в комунальну власність, та забезпечити контроль за їх цільовим використанням.

1.26. Здійснювати моніторинг існуючої кредиторської заборгованості за придбані установами та закладами (освіти, культури, охорони здоров’я), що фінансуються з місцевих бюджетів області, товари, роботи та послуги і вживати заходів щодо її погашення розпорядниками коштів місцевих бюджетів перед підприємствами та організаціями-постачальниками (виконавцями), відповідно до складених ними графіків погашення цієї заборгованості.

1.27. Включати до складу комісій, колегій органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з соціально-економічних питань, представників Федерації профспілок області, об’єднання роботодавців та залучати їх до участі у зустрічах, нарадах із керівниками міністерств та відомств.

1.28. Сприяти реформуванню та стабільній роботі галузі житлово-комнуального господарства, яка виконує соціальні замовлення населення області. Передбачити у бюджетах області на 2016-2020 роки кошти на реалізацію обласної програми реформування житлово-комунального господарства.

1.29. Інформувати учасників соціального діалогу про основні прогнозні показники соціального та економічного розвитку області.

 

Сторона роботодавців зобовязується:

1.30. Брати участь у розробці та реалізації програм соціально-економічного розвитку регіону.

1.31. Брати участь у підготовці тексту та підписанні територіальної угоди між облдержадміністрацією, обласною радою, Спільним представницьким органом профспілкових організацій області та обласним об’єднанням організацій роботодавців, надати повноваження районним і міським організаціям роботодавців щодо участі в укладанні тристоронніх угод в районах та містах обласного підпорядкування.

1.32. Делегувати своїх представників для роботи в складі колегій, комісій з формування бюджетів, програм соціально-економічного розвитку та цільових програм області, районів і міст, вносити до них свої пропозиції.

1.33. Забезпечувати координацію дій організацій роботодавців щодо виконання соціально-економічних програм, спрямованих на збільшення обсягів виробництва продукції і послуг, підвищення їх конкурентоспроможності, запобігання бідності, врегулювання та поліпшення умов праці.

1.34. Забезпечувати виконання положень галузевих угод та колективних договорів підприємствами, установами, організаціями, що входять до обласного об’єднання, незалежно від форми власності і підпорядкування.

1.35. Брати участь у роботі тимчасових комісій по розгляду конфліктних ситуацій.

1.36. Сприяти здійсненню структурної перебудови виробництва (переважно на інноваційній основі), ефективному використанню трудового потенціалу, максимальному залученню власних ресурсів інвестування.

1.37. Спільно з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування вивчати потреби регіонального споживчого ринку у товарах та послугах, розробляти й реалізовувати програми випуску та насичення ринку вітчизняними товарами  народного споживання.

1.38. Рекомендувати власникам підприємств на запит виборних органів профспілкових організацій надавати інформацію з питань, які відносяться до сфери економічних, соціальних та трудових відносин та стосуються інтересів найманих працівників.

1.39. Рекомендувати керівникам та власникам підприємств своєчасно інформувати профспілки про прийняття рішень відносно реформування, реструктуризації, у тому числі санації збиткових підприємств, для вжиття узгоджених, спільних заходів щодо трудових та соціально-економічних прав працівників.

1.40. Забезпечувати виконання положень галузевих угод, колективних договорів підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форми власності і підпорядкування.

1.41. Не перешкоджати створенню первинних профспілкових організацій на підприємствах, організаціях і установах області.

 

Сторона профспілок зобов’язується:

1.42. Сприяти розвитку трудової активності працівників, спрямованої на підвищення виробничої дисципліни, продуктивності праці, випуску якісної продукції, товарів, наданню послуг, раціональному використанню ресурсів.

1.43. Брати участь у розробці й реалізації програм, Стратегії економічного і соціального розвитку області.

1.44. Ініціювати роботу з укладення колективних договорів в організаціях, установах та на підприємствах усіх форм власності, в яких передбачати заходи розвитку, підвищення ефективності їх діяльності та конкурентоспроможності.

1.45. Надавати безкоштовну юридичну допомогу працівникам, трудовим колективам, проводити навчання профактиву з питань чинного законодавства, що регулює соціально-економічні, виробничі та трудові відносини.

1.46. Забезпечувати у період визнання підприємств банкрутами надання консультаційної та практичної допомоги працівникам щодо їх соціально-трудових прав і гарантій.

1.47. Брати участь у розробці та проведенні заходів, спрямованих на вихід підприємств області з кризової ситуації, попередження банкрутства.

1.48. Здійснювати громадський контроль за дотриманням роботодавцями чинного законодавства у сфері соціально-економічних відносин згідно повноважень, які передбачені Законом України ”Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”.

У сфері забезпечення продуктивної зайнятості

Сторони домовилися:

1.49. Забезпечувати здійснення громадянами конституційного права на працю та соціальний захист від безробіття. Брати участь у розробці обласної програми зайнятості населення, у підготовці узгоджених рішень щодо здійснення державної політики зайнятості.

1.50. Використовувати всі можливості по збалансуванню попиту і пропозиції робочої сили на підприємствах та організаціях регіону, її професійної спрямованості і рівня кваліфікації, забезпеченню гідної, вільно обраної зайнятості всього працездатного населення, розглядаючи це як основний чинник життєдіяльності людей.

1.51. Забезпечувати реалізацію положень Державної,  обласної програм зайнятості населення з метою поліпшення ситуації у сфері зайнятості та оптимізації регулювання ринку праці. Сприяти ефективному використанню трудового потенціалу області.

1.52. Сприяти створенню в області нових робочих місць за рахунок усіх джерел фінансування та використання механізму стимулювання роботодавця при працевлаштуванні громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці.

1.53. Здійснювати комплексне вивчення стану ринку праці в
регіоні. Питання щодо стану ринку праці в області, проблемні питання у сфері зайнятості населення та можливі шляхи їх вирішення розглядати на засіданнях обласного координаційного комітету сприяння зайнятості населення.

 1.54. Створити умови для реалізації громадянами права на продуктивну зайнятість, внаслідок чого протягом дії угоди досягти зростання щороку рівня зайнятості населення віком 15-70 років в обсягах, визначених програмою зайнятості населення області.

1.55. Вживати заходів з виявлення та запобігання нелегального найму працівників, позбавлення тіньової зайнятості населення, легалізації трудових відносин, а також недопущенню застосування нестандартних форм зайнятості працівників, що суперечать законодавству України, з подальшим повідомленням про такі факти правоохоронних та контролюючих органів.

Проводити роз’яснювальну роботу щодо негативних наслідків для працівників виплати заробітної плати ”у конвертах”.

1.56. Вживати заходів, спрямованих на впровадження державної політики зайнятості, шляхом збереження оптимальної чисельності працівників та забезпечення їх продуктивної зайнятості, підготовку та перепідготовку кадрів з урахуванням потреб підприємств.

1.57. Передбачати включення в колективні договори та угоди заходів, які спрямовані на збільшення обсягів виробництва, збереження та зростання кількості робочих місць.

1.58. Створювати умови для забезпечення підвищення кваліфікації працівників не рідше одного разу на п’ять років (обсяги професійного навчання працівників та загальні витрати коштів на такі цілі визначати у колективинх договорах).

1.59. Направити зусилля на підвищення мотивації до праці. З цією метою рекомендувати керівникам та власникам суб’єктів господарювання усіх форм власності:

- не допускати необгрунтованого встановлення неповного робочого дня (тижня) для збереження страхового стажу працюючих. У випадках тимчасових фінансово-економічних труднощів зменшувати тривалість робочого часу на період не більше трьох місяців, з оплатою відпрацьованого часу відповідно до вимог чинного законодавства України, але не менше законодавчо встановленого рівня мінімальної заробітної плати;

- сплачувати час простоїв не з вини працівника із розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу), але не менше мінімальної заробітної плати, установленої законодавством, що дозволить зберегти страховий стаж для призначення пенсії.

1.60. Сприяти формуванню у регіоні держзамовлення на підготовку робітничих кадрів для потреб реального сектору економіки, підвищенню якості професійної підготовки робочої сили, рівня її кваліфікації за спеціальностями, що користуються попитом на ринку праці.

1.61. Вживати заходів щодо недопущення необгрунтованого масового вивільнення працівників.

1.62. Створювати на підприємствах, відповідно до норм колективних договорів, резерви коштів для вирішення проблем зайнятості працівників у разі запланованого вивільнення у зв’язку із скороченням чисельності.

1.63. Запропонувати управлінню Держпраці у Вінницькій області щоквартально надавати соціальним партнерам узагальнену інформацію про результати перевірок з питань дотримання трудового законодавства та здійснення заходів за фактами виявлених порушень.

 

Облдержадміністрація, обласна рада зобов’язуються:

1.64. Здійснювати моніторинг основних показників ринку праці та стану реалізації заходів Програми зайнятості населення Вінницької області, інформувати сторони соціального діалогу, результати розглядати на засіданнях обласного координаційного комітету сприяння зайнятості населення.

1.65. Сприяти підвищенню рівня зайнятості населення, зокрема, працевлаштуванню безробітних на вільні та новостворені робочі місця, у т.ч. з компенсацією роботодавцям, які працевлаштовують не конкурентоспроможних на ринку праці безробітних на нові робочі місця, фактичних витрат у розмірі єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, Сприяти залученню безробітних до самозайнятості шляхом виплати допомоги по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності.

1.66. Проводити ярмарки вакансій (професій), ярмарки кар’єри, професіографічні екскурсії, презентації професій, дні відкритих дверей центрів зайнятості, у кожному місті, районі з метою підвищення престижу робітничих професій та орієнтації молоді на отримання професій, які користуються попитом на ринку праці.

1.67. Забезпечити розгортання суспільно корисних оплачуваних громадських робіт, що відповідають потребам конкретних адміністративно-територіальних одиниць та сприяють їх соціальному розвитку.

1.68. Забезпечувати бронювання необхідної кількості робочих місць на підприємствах, в організаціях та установах для працевлаштування осіб, які не спроможні скласти конкуренції на ринку праці, зокрема, випускників загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів, а також молоді, якій надається перше робоче місце.

1.69. Провести аналіз стану фінансування навчання спеціалістів різних професій закладами професійно-технічної освіти області за рахунок державного бюджету, розробити регіональну програму підготовки кадрів робітничих професій за державними замовленнями у відповідності до потреб регіонального ринку праці.

1.70. Здійснювати контроль за дотриманням законодавства України у сфері зайнятості населення у містах та районах області, норм галузевих угод та колективних договорів щодо запобігання вивільнення працівників, вживати заходів впливу до порушників законодавства з цих питань.

 

Сторона роботодавців зобовязується:

1.71. Брати участь у розробці та реалізації положень територіальної програми зайнятості населення області. Сприяти ефективному використанню трудових ресурсів регіону, поступовому подоланню прихованого безробіття, створенню нових та збереженню діючих робочих місць, запобіганню масовому безробіттю. Сприяти представленню своєчасної інформації при наявності вакансій (вільних робочих місць) підприємствами, що входять до складу обласного об’єднання організацій роботодавців, міським та районним центрам зайнятості.

1.72. Сприяти формуванню у регіоні держзамовлень закладам професійно-технічної освіти області на підготовку кадрів робітничих професій для потреб реального ринку праці, підвищенню якості професійної підготовки робочої сили, рівня її кваліфікації.

1.73. Рекомендувати керівникам підприємств щороку визначати обсяги коштів на професійне навчання, перенавчання працівників, у тому числі тих, яких планують до вивільнення. Вживати вичерпних заходів щодо підвищення престижу робітничих професій.

1.74. Забезпечити реалізацію гарантій Закону України щодо зайнятості для громадян, які не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці і потребують соціального захисту, а саме: інвалідів, жінок, молоді.

1.75. Сприяти забезпеченню першим робочим місцем випускників професійно-технічних та вищих учбових закладів.

1.76. Вивільнення працівників проводити у відповідності до норм чинного законодавства. Не допускати звільнення працівників без погашення їм боргів із виплати заробітної плати.

1.77. Погоджувати питання скорочення чисельності персоналу на підприємствах, в установах і організаціях, незалежно від форми власності та підпорядкування, з відповідним вищим органом профспілки, якщо передбачається вивільнення з ініціативи роботодавця більше 5 відсотків працівників протягом року.

1.78. Гарантувати працівникам надання часу для пошуку нової роботи у разі попередження адміністрацією про їх звільнення за скороченням штатів, при ліквідації або реорганізації підприємства, установи, організації в обсязі 8 годин на тиждень із збереженням середньої заробітної плати.

1.79. На паритетних засадах з представниками органів державної влади і місцевого самоврядування, професійних спілок, їх об’єднань брати участь у роботі координаційних комітетів сприяння зайнятості населення.

 

Сторона профспілок зобов'язується:

1.80.  Брати участь у розробці обласної Програми зайнятості населення та сприяти її виконанню, а також вносити пропозиції щодо здійснення узгодженої політики зайнятості.

1.81.  Здійснювати громадський контроль за виконанням законодавчих і нормативних актів з питань праці і зайнятості.

1.82. Вносити, в разі потреби, пропозиції відповідним органам влади та роботодавцям про перенесення термінів, тимчасове припинення або скасування заходів, пов’язаних з масовим вивільненням працівників, які є обов’язковими для розгляду.

1.83. Надавати членам профспілки безкоштовну правову допомогу, консультації з питань зайнятості, в разі необхідності відстоювати їх права в органах виконавчої влади, місцевого самоврядування та судах.

1.84. Сприяти забезпеченню додержання трудової дисципліни на підприємствах, в організаціях та установах, що перебувають у сфері дії суб’єктів Угоди.

1.85. Сприяти включенню до колективних договорів зобов’язань щодо:

- створення та збереження кількості робочих місць;

- скорочення непродуктивних втрат робочого часу;

- стабілізації зайнятості (скорочення плинності кадрів);

- обсягів фінансування витрат на підвищення кваліфікації персоналу та граничні періоди обов’язкового проходження підвищення кваліфікації в навчальних закладах і на виробництві (не рідше одного разу на 5 років);

- підтримки молодих спеціалістів.

1.86. Брати активну участь у формуванні консолідованої позиції щодо збереження та розширення зайнятості та стимулювання створення нових робочих місць.

1.87. Сприяти забезпеченню ліквідації нелегальної і тіньової зайнятості населення, легалізації трудових відносин.

 

РОЗДІЛ ІІ

ОПЛАТА ПРАЦІ

Сторони домовилися:

Забезпечувати підвищення ролі договірного регулювання оплати праці на регіональному рівні.

 2.1. Сприяти реалізації заходів, спрямованих на зростання рівня життя населення та оплати праці працівників області. Темпи зростання середньомісячної заробітної плати штатних працівників щороку визначати у Програмі соціально-економічного розвитку області.

 2.2. Забезпечити зростання середньомісячної заробітної плати на рівні не нижчому, ніж визначеному у галузевих угодах з дотриманням темпів, визначених Генеральною угодою.

2.3. Вживати заходів щодо зростання середньої заробітної плати щонайменше на рівень інфляції.

2.4. Рекомендувати підприємствам і організаціям вносити до колективних договорів норми, які стосуються:

- порядку та умов формування фондів оплати праці;

- поетапного зростання тарифної частини заробітку (основної заробітної плати) в загальному розмірі нарахованої заробітної плати;

- встановлення рівня співвідношень в оплаті праці працівників різних категорій.

Питання збільшення заробітної плати розглядати у площині підвищення продуктивності праці, зниження собівартості виробленої продукції, поліпшення якості надання послуг.

2.5. Сприяти забезпеченню частки заробітної плати в операційних витратах реалізованої продукції не нижче 20%.

2.6. Забезпечувати своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати на підприємствах, в організаціях та установах усіх форм власності.

2.7. Сприяти в  межах своїх повноважень фінансовому оздоровленню підприємств-боржників.

2.8. Проводити спільну роботу з реформування систем оплати праці з метою скорочення регуляторного втручання у сферу оплати праці та побудови якісних систем мотивації до продуктивної праці реального сектору економіки, підвищення гнучкості трудових відносин, зменшення бідності серед працюючих та підвищення купівельної  спроможності громадян, а також встановлення зв’язку між кваліфікацією і рівнем оплати праці працівника.

2.9. Несвоєчасну чи не в повному обсязі виплату заробітної плати кваліфікувати як грубе порушення законодавства про працю та цієї Угоди і вживати ефективних спільних оперативних заходів відповідно до законодавства.

2.10.  При погіршенні економічного стану підприємств, систематичному порушенні законодавства про працю, невиконанні зобов’язань колективних договорів і угод з вини керівників підприємств, порушувати питання перед власниками та органами, що здійснюють управління майном таких підприємств, організацій і установ щодо розірвання трудових договорів (контрактів) з керівниками.

2.11. Запропонувати управлінню Держпраці у Вінницькій області надавати сторонам соціального діалогу інформацію щодо кількості здійснених приписів щодо несвоєчасної виплати заробітної плати, кількості виконаних (невиконаних) приписів з наростаючим підсумком з 01 січня 2016 року та про заходи впливу на керівників підприємств, які не виконали приписи.

Облдержадміністрація, обласна рада зобов’язуються:

 2.12. У межах повноважень, визначених Конституцією і законами України, здійснювати контроль за дотриманням роботодавцями норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та галузевими (територіальною) угодами, колективними договорами.

2.13. Здійснювати моніторинг оплати праці за галузями економіки, в містах, районах, на підприємствах. Інформацію про динаміку змін у сфері оплати праці щомісячно надавати Сторонам профспілок та роботодавців.

2.14. Вживати заходів щодо остаточного погашення заборгованості із виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах державної форми власності.

2.15. Регулярно заслуховувати керівників підприємств, установ і організацій області, які порушують законодавство про оплату праці і не вживають заходів щодо погашення заборгованості з виплати заробітної плати на засіданнях обласної та регіональних тимчасових комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати.

2.16. Ініціювати відповідно до чинного законодавства розірвання контрактів із керівниками підприємств, з вини яких допускається порушення законодавства про оплату праці та зобов’язань колективних договорів в частині своєчасності виплати заробітної плати.

2.17. Запровадити практику заслуховування на спільних нарадах соціальних партнерів, органів Пенсійного фонду України та органів Державної фіскальної служби України звітів керівників і власників підприємств, які не дотримуються вимог чинного законодавства, особливо з питань тіньової зайнятості та виплати зарплати ”в конвертах”.

2.18. Передбачати при формуванні фонду оплати праці лікувально-профілактичних установ щорічні виплати в розмірі не більше одного посадового окладу працівникам охорони здоров’я на їх оздоровлення відповідно до п. 5.11 спільного наказу Міністерства охорони здоров’я і Міністерства праці та соціальної політики України від 05.10.2005 р. № 308/519.

2.19. Відповідно до Бюджетного Кодексу передбачати у відповідних  бюджетах кошти:

- на встановлення доплат медичним працівникам згідно пунктів 3.1.1. 3.1.2 і 3.4.7 розділу 3 ”Доплати” спільного наказу Міністерства праці і соціальної політики і Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005  № 308/519 в розмірах, встановлених законодавством.

2.20. Передбачити в бюджеті області видатки на освіту і науку в обсягах, що відповідають державним гарантіям визначеним законодавством:

- реалізувати ст. 57 Закону ”Про освіту” щодо відповідності рівня середніх посадових окладів педагогічних та науково-педагогічних працівників середньомісячній заробітній платі працівників промисловості;

- забезпечувати виконання норм законодавчих актів щодо гарантій педагогічним працівникам сільської місцевості щодо забезпечення їх безоплатним житлом з опаленням і освітленням;

2.21. При формуванні бюджету передбачати кошти, які будуть спрямовані на своєчасну виплату заробітної плати, індексацію грошових доходів працівників, службових відряджень, в т.ч. в дитячих дошкільних навчальних закладах, що фінансуються міськими, селищними, сільськими радами.

2.22. Сприяти належному фінансуванню установ охорони здоров’я з місцевих бюджетів області з метою забезпечення надання ними якісних медичних послуг усім категоріям населення.

2.23. Передбачати окремим рядком в місцевих бюджетах фінансування регіональних програм, заходів, пов’язаних із вирішенням питань забезпечення молоді житлом.

2.24. Сприяти збільшенню фонду заробітної плати працівників бюджетної сфери, у тому числі для державних службовців.

2.25. При укладанні контрактів з керівниками комунальних підприємств умови їх преміювання ставити в залежність від показників роботи підприємства, виконання заходів і зобов'язань колективного договору.

 

Сторона роботодавців зобов’язується:

 

2.26. Забезпечувати додержання законодавства про працю на підприємствах, в установах та організаціях області всіх форм власності, застосовувати норми Генеральної, територіальної та галузевих угод, чинних законів щодо питань оплати праці як мінімальної гарантії при укладенні колективних договорів.

2.27. Не приймати в односторонньому порядку рішень щодо зміни узгоджених та встановлення нових умов оплати праці.

 

2.28. За участю профспілкових організацій:

 • формувати фонди оплати праці на підприємствах, в установах, організаціях з урахуванням результатів виробничої діяльності та продуктивності праці;
 • визначати в колективних договорах мінімальні розміри ставок (окладів) заробітної плати, але не менші від тих, що передбачені Генеральною та галузевими угодами, а також умови зростання фондів оплати праці;
 • встановлювати для працівників перелік та розміри доплат і надбавок до тарифних ставок і посадових окладів, що мають міжгалузевий характер, але не менші від тих, які передбачені Генеральною та галузевими угодами;
 • передбачати в колективних договорах:
 • а) збільшення частки витрат на оплату праці у валових витратах на виробництво та випереджаюче зростання тарифної ставки робітника І розряду відносно темпів зростання середньої заробітної плати;
 • б) в тому числі, часткове спрямовування коштів підприємств та організацій, що вивільняються в результаті зменшення податкового навантаження на фонд оплати праці, на підвищення заробітної плати з встановленням частки цієї суми у колдоговорі;
 • передбачати через зобов’язання колективних договорів збільшення тарифної частини заробітної плати працівників не менше 70 відсотків.

 

2.29.  Забезпечувати   у  встановлені   законодавством  терміни  перегляд  і  введення в дію нових розмірів оплати праці. Погоджувати з профспілковими комітетами зміни систем і норм оплати праці та вносити відповідні зміни до колективних договорів.

 

2.30. Своєчасно виплачувати заробітну плату працівникам у терміни, встановлені колективними договорами, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів. Погашати заборгованість із виплати заробітної плати згідно з графіками погашення заборгованості, які є додатком до колдоговору.

 

2.31. Сприяти укладанню колективних договорів і забезпечити їх повідомну реєстрацію в місцевих органах виконавчої влади. На підприємствах з чисельністю  працюючих  15  і більше  чоловік – створити комісії по трудових спорах згідно чинного законодавства.  

 

2.32. При наявності заборгованості із заробітної плати та соціальних виплат на підприємствах, організаціях, установах, які виставляються на продаж, обов'язково передбачати в договорах купівлі-продажу зобов'язання покупця щодо повного погашення такої заборгованості протягом місяця з дня вступу у права власника.

 

2.33. Сприяти виробництву і реалізації (робіт, послуг) в обсягах, які забезпечують підвищення номінальної та реальної заробітної плати.    Забезпечувати підвищення частки оплати праці в собівартості продукції при одночасному скороченні матеріальних витрат, витрат на електроенергію, паливо, сировину, напівфабрикати тощо.

Сторона профспілок зобов’язується:

2.34. Здійснювати громадський контроль за додержанням на підприємствах, в установах та організаціях законодавства про працю, в тому числі за виконанням договірних гарантій з оплати праці та своєчасністю виплати заробітної плати.

2.35. Передбачати відповідні зобов’язання з оплати праці в угодах і колективних договорах

2.36. Взаємодіяти у вирішенні питань з реалізації права на своєчасну і повну оплату праці з органами виконавчої влади, органами державного нагляду.

2.37. Делегувати своїх представників та брати активну участь в роботі обласної, міських і районних комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати.

2.38. Ініціювати звернення до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, відділення Національної служби посередництва і примирення у Вінницькій області, органів прокуратури щодо захисту права працівників на своєчасне одержання заробітної плати, здійснювати представництво інтересів працівників у цих та судових органах.

2.39. Надавати безкоштовну правову допомогу членам профспілок у захисті їх прав з питань оплати праці, представляти їх інтереси у комісіях з трудових спорів та судах.

2.40. Постійно проводити аналіз і оцінку стану реалізації законодавства з питань оплати праці, вносити пропозиції щодо його удосконалення.

2.41. Проводити систематичні навчання профактиву та членів профспілок з питань застосування чинного законодавства України, яке гарантує дотримання їх трудових та соціально-економічних прав та інтересів, у тому числі предбачені нормами  Генеральної, галузевих та цієї угод.

2.42. Інформувати Сторону власників про випадки порушення законодавства на окремих підприємствах для вжиття відповідних заходів.

2.43. Ініціювати відповідно до чинного законодавства розірвання контрактів із керівниками підприємств, з вини яких допускається порушення законодавства про оплату праці та зобов’язань колективних договорів в частині своєчасності виплати заробітної плати.

 

 

РОЗДІЛ ІІІ

ОХОРОНА ПРАЦІ, УМОВИ ПРАЦІ ТА ВІДПОЧИНКУ, OХОРОНА

НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

З метою забезпечення сприятливих умов та охорони праці, підвищення рівня її безпеки, ліквідації причин виробничого травматизму та покращення екологічної ситуації,

          Сторони домовилися:

3.1. Забезпечити реалізацію в області державної політики в сфері охорони праці, спрямованої на збереження життя і здоров'я працюючих.

3.2. Сприяти укомплектуванню служб охорони праці на підприємствах, в установах та організаціях області, приведенню чисельності, функціональних обов’язків, рівня заробітної плати та підпорядкованості фахівців служб охорони праці у відповідність до вимог Закону України ”Про охорону праці” та Типового положення про службу охорони праці. Здійснювати методичне керівництво і контроль щодо організації роботи з питань охорони праці, промислової санітарії відповідно до діючого законодавства, правил і норм з цих питань.

3.3. Здійснювати спільні комплексні перевірки стану умов і охорони праці, додержання технологічної та виробничої дисципліни.

3.4. Забезпечувати своєчасну виплату відшкодувань потерпілим на виробництві та членам сімей загиблих, сприяти вирішенню їх соціально-побутових проблем.

3.5. Визначити, що особливості регулювання робочого часу і часу відпочинку окремих категорій працівників, робота яких безпосередньо пов’язана з обслуговуванням населення та об’єктів підвищеної небезпеки, встановлюються галузевими угодами або колективними договорами.

3.6. Сприяти включенню до колективних договорів і угод підприємств, установ і організацій заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань тощо, забезпеченню фінансування заходів з охорони праці згідно з чинним законодавством України.  

3.7. Передбачити у розділах “Охорона праці та здоров’я” галузевих  угод та  колективних договорів підприємств, установ і організацій всіх форм власності:

-  зобов’язання роботодавця щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці, відповідно до чинного законодавства;

-  перелік робіт, де через умови виробництва працівнику не можна встановити перерву для відпочинку і харчування, а також порядок і місце прийняття їжі;

-  умови і порядок запровадження скороченої тривалості робочого часу з одночасним збереженням розміру заробітної плати для працівників, що мають дітей до 14 років або дитину-інваліда.

3.8. На вимогу Сторін надавати інформацію про результати атестації робочих місць за умовами праці на підприємствах із шкідливими і важкими умовами праці.

3.9. Здійснювати контроль за своєчасним та якісним наданням працівникам, які зайняті у шкідливих умовах праці, відповідних пільг і компенсацій, передбачених чинним законодавством (підвищеної оплати праці, додаткової відпустки, лікувально-профілактичного та спеціального харчування, пільгового пенсійного забезпечення).

3.10. Надавати на запит профспілкових організацій інформацію про здійснення на конкретних підприємствах заходів щодо:

- належної організації соціально-побутового забезпечення працівників (організація гарячого харчування, робота санітарно-побутових приміщень);

- проведення згідно із законодавством медичних оглядів працівників та своєчасного і повного виконання рекомендацій заключного акту за результатами періодичного медичного огляду працівників;

- своєчасного проведення атестацій робочих місць та надання працівникам пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці.

3.11. Організовувати навчання, підвищення кваліфікації посадових осіб та спеціалістів з питань охорони праці підприємств, організацій та установ області, місцевих органів влади за рахунок коштів  Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві України.

3.12. Забезпечити щороку проведення заходів з нагоди Всесвітнього дня охорони праці, оглядів-конкурсів з охорони праці та промислової безпеки у районах області та м. Вінниці.

3.13. Розглядати систематично на спільних нарадах стан виробничого травматизму та професійної захворюваності в області з прийняттям відповідних заходів щодо поліпшення умов праці.

 

Облдержадміністрація, обласна рада зобов’язуються:

   3.14. Забезпечити виконання обласної Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища та  прийнятих районних та галузевих програм поліпшення умов праці, передбачивши кошти на виконання заходів цих програм.

 

 3.15. Розглядати на засіданнях профільної комісії обласної ради стан охорони праці в окремих галузях промисловості, на підприємствах області, де допущено зростання виробничого травматизму, професійної захворюваності.

Здійснювати заходи щодо підвищення відповідальності посадових осіб за допущені випадки виробничого травматизму і високий рівень професійної захворюваності, з урахуванням думки профспілок щодо розгляду проблемних питань у сфері промислової безпеки та охорони праці.

 

3.16. Забезпечити керівництво та контроль за діяльністю підприємств, установ  і організацій незалежно від  форм  власності  та  господарювання  за виконанням  вимог  законодавства про дорожній рух і його безпеку, особливо при переїзді через залізничні переїзди  та проведенням  роботи  по пропаганді безпеки дорожнього руху. Розробити та затвердити Регіональну програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху.

 

3.17. Створити умови для розвитку пунктів автотранспортного сервісу в межах державної мережі автомобільних доріг для забезпечення місць належного відпочинку водіям.

 

3.18. Забезпечувати реалізацію заходів державних та обласних програм, спрямованих на попередження та зниження рівня інфекційних захворювань, насамперед соціально небезпечних: ВІЛ-інфекції, СНІДу та туберкульозу.

 

3.19. Сприяти виконанню планових технічних обстежень систем індивідуального опалення житлових будинків в частині справності димових та вентиляційних каналів.

         

3.20. Забезпечити здійснення постійної інформаційно - роз’яснювальної  роботи щодо формування свідомого ставлення громадян та роботодавців (власників) до питань охорони праці, промислової безпеки, експлуатації устаткування підвищеної небезпеки, а також безпечного використання газу в побуті.

Щорічно проводити місячники охорони праці з підведенням підсумків в День охорони праці.

3.21. Забезпечити здійснення заходів по запобіганню виробничого  травматизму шляхом проведення навчань, семінарів, нарад з питань охорони праці з посадовими особами та спеціалістами підприємств, установ та організацій районів.

3.22. Здійснювати експертизу умов праці  й державний контроль за якістю проведення атестації робочих місць та обґрунтування віднесення їх до категорії з важкими та шкідливими умовами праці. Домогтися 100% рівня атестації робочих  місць за умовами праці та забезпечити соціальний захист працюючих у несприятливих умовах.

3.23. Здійснювати постійний контроль за дотриманням роботодавцями підприємств усіх форм власності вимог законодавства про охорону праці, захист навколишнього середовища; координувати діяльність органів нагляду та контролю щодо цих питань.         

Сторона роботодавців зобов’язується:

 

3.24. Забезпечити проведення аналізу всіх небезпечних та шкідливих виробничих факторів та відповідних ризиків, які можуть виникнути при здійсненні виробничої діяльності та вживати заходи щодо їх мінімізації.

 

3.25. Забезпечити здійснення заходів за дотриманням вимог промислової безпеки та нормативних документів з охорони праці за виконанням робіт з постачання, реалізації та використання газу, в тому числі скрапленого.

        Забезпечити виконання планових технічних обстежень систем газопостачання і справності димових та вентиляційних каналів.

 

3.26. Здійснювати контроль та аналіз стану охорони праці, аварійності та травматизму на підприємствах, в організаціях і установах. За результатами аналізу розробляти разом з профспілками заходи, спрямовані на поліпшення умов та охорони праці.

 

3.27. Здійснювати постійний контроль за дотриманням працівниками технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, використанням засобів індивідуального та колективного захисту. Забезпечувати вивільнення із експлуатації будівель і споруд, що знаходяться в аварійному стані, машин, механізмів, транспортних засобів, які не відповідають нормативним актам про охорону праці, робочих місць, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам.

 

3.28. Передбачати в галузевих угодах, колективних договорах зобов’язання щодо впровадження у виробництво безпечних технологій, нової техніки з метою створення здорових і безпечних умов праці.

 

3.29.  Проводити атестацію робочих місць за умовами праці в порядку і строки, що встановлюються законодавством, вживати за її підсумками заходів щодо усунення шкідливих для здоров’я виробничих факторів, визначати пільги і компенсації працівникам за роботу в несприятливих умовах.

 

3.30.  Забезпечувати виконання комплексних заходів щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на кожному підприємстві.

 

3.31. Забезпечувати на виробництві систематичне підвищення рівня обізнаності працівників, пов'язаним з ВІЛ/СНІДом, туберкульозом, грипом та іншими небезпечними захворюваннями, їх впливом на здоров'я та економіку, а також підвищення ефективності профілактичних заходів (вакцинацію).

 

3.32. Визначати під час укладення колективних договорів перелік робіт, на яких за умовами виробництва працівник не має права відлучатися з робочого місця та використовувати час обідньої перерви на свій розсуд.

 

3.33. Розробляти за участю профспілок і реалізовувати комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів з охорони праці, забезпечувати працюючих санітарно-побутовими приміщеннями, засобами колективного та індивідуального захисту відповідно до встановлених норм.

 

Сторона профспілок зобов’язується:

3.34.  Брати участь у розробці програм з питань охорони праці.

3.35. Проводити перевірки стану охорони праці окремих підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, в межах повноважень, наданих чинним законодавством.

3.36. Забезпечувати здійснення дієвого громадського контролю за додержанням роботодавцями вимог законодавства про охорону праці, виконанням необхідних профілактичних заходів, спрямованих на створення. належних, безпечних і здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров’ю працівників.

3.37. Брати участь у розслідуванні нещасних випадків, забезпечувати захист інтересів постраждалих та їх сімей, сприяти ліквідації наслідків нещасних випадків.

3.38. Контролювати надання пільг і компенсацій за роботу в шкідливих і небезпечних умовах, відшкодування шкоди заподіяної здоров’ю працюючим.

3.39. Забезпечити надання методичної та практичної допомоги профкомам в формуванні розділів з охорони праці та здоров'я колективних договорів.

3.40. Проводити навчання профактиву з питань охорони праці.

3.41. Інформувати трудові колективи і профактив про зміни в законодавстві про охорону праці.

3.42. Надавати безкоштовну юридичну допомогу членам профспілок, представляти їх інтереси в органах, що розглядають трудові спори (конфлікти).

3.43. Залучати представників профспілок до складу комісій з проведення атестації робочих місць за умовами праці.

3.44. Вносити державним органам управління і нагляду відповідні подання у разі систематичного порушення роботодавцем вимог нормативних актів з охорони праці та відмови усунення виявлених порушень.

 

РОЗДІЛ IV

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ

Сторони домовилися:

4.1. Забезпечити дотримання чинного законодавства у сфері соціальних гарантій і соціального захисту населення, а саме: пенсійного забезпечення, соціальної допомоги інвалідам, ветеранам війни, учасникам АТО, малозабезпеченим сім’ям та сім’ям із дітьми, направлених на підвищення життєвого рівня населення та забезпечення державних соціальних гарантій.

4.2. Проводити узгоджені дії щодо стабілізації цін на споживчі товари та послуги першої необхідності, комунальні послуги. Здійснювати систематичний контроль за правильністю встановлення і застосування тарифів на послуги громадського транспорту та зв’язку.

4.3. У разі прийняття рішень, які стосуються підвищення цін і тарифів на товари і послуги, проводити заходи щодо безумовного дотримання процедури соціального діалогу. Такі рішення приймати після проведення попередніх переговорів представників Сторін та визначення економічної обгрунтованості планових витрат.

4.4. Сприяти збереженню мережі транспортного обслуговування, зв’язку, особливо в сільській місцевості.

4.5. При укладанні колективних договорів передбачати зобов'язання щодо соціального  захисту  ветеранів  праці  та  ветеранів  війни, учасників бойових дій та АТО, які працювали на підприємствах.

4.6. Спільними зусиллями Сторін забезпечити організацію літнього відпочинку і оздоровлення дітей, учнів, студентської молоді; передбачити на ці цілі фінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також коштів  підприємств, громадських організацій.

4.7. Сприяти зміцненню матеріально-технічної бази бюджетних установ, які діють у відповідних територіальних громадах.

Облдержадміністрація, обласна рада зобов’язуються:

4.8. Здійснювати контроль за дотриманням порядку формування цін і тарифів на житлово-комунальні  послуги та моніторинг стану розрахунку за них.

4.9. Здійснювати постійний моніторинг рівня цін і тарифів на житлово-комунальні послуги та стану розрахунків за дані послуги.

4.10. Забезпечити виконання державних, обласних програм соціального захисту населення з надання пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних  послуг, придбання твердого і скрапленого газу.

4.11. Сприяти створенню необхідних умов для вільної діяльності профспілок на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності і галузевої належності відповідно до ратифікованих Україною Конвенцій Міжнародної Організації Праці № 87 ”Про свободу асоціації та захист права на організацію”, № 135 ”Про захист прав представників працівників на підприємстві та можливості, що їм надаються”, дотримуватись прав і гарантій  діяльності профспілок, передбачених статтями 40,41,42, 43, 44, 45 Закону України ”Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”.

4.12. Сприяти створенню та функціонуванню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

4.13. Вживати заходів щодо своєчасної компенсації витрат перевізників від пільгових перевезень окремих категорій громадян в повному обсязі.

4.14. Рекомендувати місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, на які покладені повноваження з організації пасажирських перевезень, інформувати обласну організацію профспілки працівників автотранспорту про зміни до маршрутної мережі.

4.15. Сприяти передачі відомчого житлового фонду (гуртожитків та житлових будинків) у комунальну власність територіальних громад в порядку, визначеному чинним законодавством України.

4.16. Забезпечити виконання норм законодавчих актів щодо гарантій педагогічним працівникам сільської місцевості на забезпечення їх безоплатним житлом з опаленням і освітленням.

Сторона роботодавців зобов’язується:

 

4.17. Не допускати прийняття рішень про ліквідацію, перепрофілювання, передачу іншому власникові об’єктів соціальної інфраструктури, які належать підприємствам, без попереднього погодження з відповідними профспілковими органами.

 

4.18. Брати участь у всіх соціальних програмах, які здійснюються на території області.

 

4.19. Передбачати    в    колективних    договорах    організацію    гарячого харчування працівників на виробництві згідно з діючими нормативними актами.

 

4.20. Надавати   матеріальну   підтримку   працівникам,  які   опинилися   в скрутному становищі у зв'язку з хворобою та іншими сімейними обставинами. Умови надання такої підтримки визначати у колективному   договорі.

Сторона профспілок зобов’язується:

4.21. Забезпечити громадський контроль за виконанням чинного законодавства у сфері соціального захисту працівників, безкоштовно надавати юридичні консультації з питань законодавчих норм соціального захисту та механізму їх реалізації, допомагати захисту прав працівників – членів профспілок у судових та державних органах.

4.22. Забезпечити включення до колективних договорів заходів, що передбачають соціальний захист працівників підприємств та тих, які вийшли на пенсію шляхом надання додаткової допомоги малозабезпеченим сім’ям із дітьми, одиноким пенсіонерам.

4.23. Надавати матеріальну допомогу малозабезпеченим членам профспілок.

4.24. Співпрацювати з Головним управлінням Пенсійного фонду України у Вінницькій області з питань отримання інформації про стан пенсійного забезпечення в області та стан розрахунків на підприємствах-боржниках по внесках до Пенсійного фонду України.

4.25. Забезпечити підприємства і організації області методичними рекомендаціями щодо розробки розділу колективного договору з урахуванням нових потреб працюючих у соціальному захисті.

4.26. Брати участь в організації відпочинку та оздоровлення дітей, студентів, працівників.

 

 

РОЗДІЛ V

ЗАДОВОЛЕННЯ ДУХОВНИХ ПОТРЕБ НАСЕЛЕННЯ

Сторони домовилися:

5.1. Не допускати скорочення ефективної та соціально значимої мережі державних та комунальних закладів культури, соціальної сфери, охорони здоров’я, необгрунтованих змін їх форми власності, незаконної приватизації та реорганізації, особливо в сільській місцевості.

5.2. Сприяти створенню необхідних матеріально-фінансових умов для реалізації пріоритетних напрямків розвитку освіти і науки.

5.3. Сприяти збереженню ефективної мережі закладів освіти, в тому числі у сільській місцевості, достатніх обсягів їх фінансування, поліпшенню фінансування позашкільних навчальних закладів за рахунок коштів відповідних бюджетів.

5.4. Вживати заходів щодо збереження соціально значимої мережі дитячо-спортивних шкіл,  навчальних груп та тренерських кадрів.

5.5. Сприяти розвитку фізкультурно-спортивного руху в області, залучати до систематичних занять різними формами фізичної культури та масового спорту працівників, членів їх сімей, в тому числі осіб, об’єднаних у фізкультурно-спортивні товариства.

5.6. Сприяти збереженню мережі стаціонарних дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, забезпеченню належних умов їх функціонування та організації.

5.7. Щороку вживати заходів, спрямованих на проведення оздоровчої кампанії серед дітей із залученням додаткових джерел фінансування. Максимально охоплювати оздоровчими заходами дітей, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки відповідно до ст. 1 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей».

5.8. Передбачити включення питань оздоровлення та відпочинку дітей, у т.ч. збереження та відновлення роботи дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, у регіональні програми соціально-економічного розвитку.

5.9. Сприяти залученню до занять народною творчістю працівників і членів їх сімей, у тому числі, на базі культурно-освітніх закладів та клубних формувань при підприємствах, організаціях та установах незалежно від форми власності.

5.10. Забезпечувати організаційну та фінансову підтримку колективів, які беруть участь в обласних оглядах самодіяльної творчості, всеукраїнських та міжнародних фестивалях.

5.11. Сприяти розвитку освіти, культури, мистецтва, народної творчості, спорту шляхом проведення регіональних конкурсів, фестивалів, олімпіад, спортивних змагань тощо.

Облдержадміністрація, обласна рада зобовязуються:

5.12. Виходячи з фінансових можливостей місцевих бюджетів, сприяти щорічному передбаченню в кошторисах бюджетних установ, які з них фінансуються, видатків на організацію та проведення їх профспілковими організаціями культурно-масової, фізкультурної і оздоровчої роботи з працівниками цих установ.

5.13. Передбачати щороку у проекті обласного бюджету на наступний рік з урахуванням можливостей його збалансування:

- кошти на оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки відповідно до Закону України “Про оздоровлення та відпочинок дітей”;

- кошти на реалізацію Державної програми розвитку фізичної культури і спорту, на фінансову підтримку громадських організацій спортивного спрямування, дитячо-юнацьких спортивних шкіл з метою формування здорового способу життя і відновлення фізичної працездатності працівників.

5.14. Забезпечити виконання державних та регіональних програм у сфері соціально-культурного та духовного розвитку населення.

Сторона роботодавців зобов'язується:

5.15. Здійснювати відрахування не менше 0,3% від фонду оплати праці первинним профспілковим організаціям підприємств на культурно-масову, оздоровчу і фізкультурну роботу відповідно до вимог статті 44 Закону Україну “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”.

5.16. Брати участь в реалізації регіональних програм соціально-культурного і духовного розвитку населення, частковому фінансуванні запланованих культурно-масових і спортивних заходів, свят, змагань.

5.17. Забезпечити умови для нормального функціонування соціально-культурних об’єктів, які перебувають на балансі підприємств.

5.18. На час проведення культурно-масових заходів і спортивних змагань зберігати за учасниками середню заробітну плату за основним місцем роботи.

5.19. Встановити для працівників Будинків, Палаців культури і клубів підприємств регіону умови праці в частині скороченої тривалості робочого часу відповідно до нормативно-правових документів Міністерства культури України, за умови збереження розмірів посадових окладів відповідно до штатних розкладів цих підприємств.

Сторона профспілок зобов'язується:

5.20. Брати активну участь у виконанні державних програм культурно-мистецького та фізкультурно-спортивного спрямування.

5.21. Сприяти реалізації державної політики щодо формування здорового способу життя населення. Проводити щороку:

а) обласний фестиваль аматорської творчості та реалізувати інші культурно-мистецькі проекти;

б) обласний огляд на кращого працівника культурно-освітнього закладу та огляд-конкурс на кращий культурно-освітній заклад трудових колективів та профспілок;

в) фізкультурно-масові, спортивні заходи всіх рівнів (всеукраїнські галузеві та регіональні спартакіади, змагання з видів спорту, кроси, турніри тощо) серед працівників, членів їх сімей, вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

г) обласний огляд роботи профспілок і трудових колективів на кращу організацію літнього оздоровлення і відпочинку дітей.

5.22. Спільно з роботодавцями забезпечувати підготовку та функціонування в літній період баз відпочинку, дитячих оздоровчих закладів та брати дольову участь в оздоровленні дітей та підлітків.

5.23. Передбачати вирішення питань щодо розвитку культури, фізичного виховання та спорту, дитячого оздоровлення, молодіжної та гендерної політики під час укладення колективних договорів, регіональних та галузевих угод.

 

РОЗДІЛ VI

 СПРИЯННЯ СОЦІАЛЬНОМУ СТАНОВЛЕННЮ МОЛОДІ

ТА МОЛОДИХ СІМЕЙ

Облдержадміністрація, обласна рада зобов’язуються:

6.1. Передбачати в обласному бюджеті кошти на  фінансування Державної програми забезпечення молоді житлом.

6.2. Проводити заходи з метою популяризації серед молоді робітничих професій.

6.3. Сприяти задоволенню культурно-освітніх, соціально-економічних, житлово-побутових та оздоровчих потреб молоді.

Сторона роботодавців зобов'язується:

6.4. Співпрацювати з професійно-технічними, вищими навчальними закладами з питань набору на навчання, проходження практики, працевлаштування молоді.

6.5. Рекомендувати власникам підприємств надавати профільним навчальним закладам інформацію про наявність вакансій на підприємствах, в організаціях.

Сторона профспілок зобов’язується:

6.6. Здійснювати громадський контроль та сприяти процесам навчання, працевлаштування молоді, створення належних умов для її адаптації у трудових колективах, підвищення кваліфікації та професійної майстерності, задоволення її культурно-освітніх, соціально-економічних, житлово-побутових та оздоровчих потреб.

6.7. Залучати молодь до профспілкового членства та профспілкової роботи. Організовувати навчання молодих профспілкових лідерів у Школі молодого профактивіста Федерації профспілок області.

6.8. Узагальнювати та висвітлювати досвід ефективної реалізації молодіжної політики на підприємствах, в організаціях, вищих навчальних закладах.

6.9. Здійснювати громадський контроль за дотриманням законодавства України відносно молодих членів профспілок та надавати їм консультативну допомогу з правових питань, охорони праці тощо.

6.10. Сприяти через систему колективних договорів професійній і соціально-психологічній адаптації молодих працівників, їх закріпленню на першому робочому місці, формуванню резерву кадрів, кар’єрному росту молодих спеціалістів.

 

РОЗДІЛ VII

РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ

Сторони, визнаючи соціальний діалог як загальновизнану форму співпраці органів влади, профспілок і роботодавців на базі рівноправного партнерства з метою вирішення питань у сфері соціальних, економічних і трудових відносин, та вважаючи необхідним забезпечення його подальшого розвитку і ефективності, домовилися:

7.1. Соціальний діалог здійснювати у формах обміну інформацією, консультацій, переговорів, узгоджувальних нарад, робочих зустрічей, засідань за круглим столом, громадських слухань тощо з питань здійснення соціальної та економічної політики.

7.2. Вважати, що висновки та рекомендації, прийняті за результатами проведення соціального діалогу, є обов’язковими для розгляду органами державної влади, організаціями, до яких вони надсилаються, з наступним інформуванням сторін соціального діалогу.

7.3. Здійснювати соціальний діалог при розробленні проектів нормативно-правових актів з регулювання у сфері соціальних, економічних, і трудових відносин, соціального захисту та досягати узгодження інтересів і позицій Сторін відповідно до норм національного та міжнародного законодавства. 

7.4. Забезпечувати участь уповноважених представників від СПО профспілок і СПО роботодавців, які є суб’єктами Угоди, на засіданнях колегіальних органів виконавчої влади і місцевого самоврядування під час розгляду питань у сфері соціальних, економічних і трудових відносин та надавати їм можливість представляти позицію сторін при їх обговоренні та прийнятті рішення.

7.5. У разі необхідності попереднього обговорення та оперативного вирішення питань у сфері соціальних, економічних і трудових відносин та  соціального захисту проводити консультації.

7.6. Сприяти розвитку колективно-договірного регулювання трудових відносин у суб’єктах господарювання усіх форм власності.

7.7. Надавати організаційну підтримку та методичну допомогу учасникам соціального діалогу на всіх рівнях з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, укладення угод і колективних договорів та забезпечення їх виконання.

7.8. Сприяти створенню і збереженню на підприємствах, в організаціях, установах усіх форм власності і господарювання профспілкових організацій та дотриманню ними вимог Закону України ”Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”. Вживати заходів щодо недопущення роботодавцями дискримінації працівників у залежності від членства в профспілці, в тому числі щодо своєчасного та в повному обсязі перерахування внесків.

7.9. Здійснювати обмін інформацією, що визначено цією Угодою, для взаємного контролю за виконанням взятих на себе зобов’язань.

7.10. Сприяти проведенню переговорів, улагодженню конфліктних ситуацій, які виникають на підприємствах, установах, організаціях області з метою запобігання організації та проведення страйків, інших дестабілізуючих колективних дій.

7.11. Рекомендувати учасникам колективних переговорів з укладення регіональних угод та колективних договорів застосувати визначені  даною Угодою засади ведення соціального діалогу на відповідних рівнях.

 

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

З метою координації діяльності, пов’язаної з колективно-договірним регулюванням соціально-економічних і трудових відносин та вдосконалення соціального діалогу,

Сторони домовилися:

 1. Всебічно сприяти вдосконаленню регулювання соціально-економічних і трудових відносин, здійсненню соціального діалогу на тристоронній основі.
 2. Сприяти приведенню норм та положень угод нижчого рівня та колективних договорів у відповідність з цією Угодою.
 3. Здійснювати в рамках своїх повноважень контроль за виконанням Угоди та обмінюватися відповідною інформацією. Спірні питання, пов’язані з виконанням Угоди, розглядати спільно в робочому порядку або на засіданні Сторін Угоди.
 4. Сприяти розвитку профспілкового руху на Вінниччині, створенню первинних профспілкових організацій на підприємствах, установах та організаціях усіх форм властості.
 5. Жодна із Сторін, які уклали Угоду, не має права в односторонньому порядку впродовж терміну її дії приймати рішення, які погіршують норми і положення Угоди або призупинити виконання прийнятих на себе зобов’язань.
 6. Зміни і доповнення до Угоди у зв’язу зі змінами в чинному законодавстві, Генеральній угоді або за ініціативою Сторін вносяться за їх взаємною згодою після проведення переговорів, консультацій та досягнення домовленостей і набувають чинності після підписання Сторонами.
 7. Угода залишається чинною у випадках зміни складу, структури, найменування органу, від імені яких її укладено.
 8. Облдержадміністрація зобов’язується надавати на безоплатній основі СПО профспілок і обласному об’єднанню організацій роботодавців наявну інформацію з питань, які є предметом Угоди та опубліковувати Угоду в газеті «Вінниччина».
 9. Репрезентативні профспілкові об’єднання (організації) та об’єднання роботодавців, що діють за статутами на територіальному рівні, які не брали участі в переговорах і не підписували Угоду, можуть приєднатися до неї протягом всього періоду її дії. Приєднання здійснюється шляхом направлення кожній зі Сторін письмового повідомлення про свій намір приєднатися до Угоди та добровільного прийняття на себе відповідних зобов’язань Сторони.
 10. Інформувати населення області про виконання умов і зобов’язань Угоди через засоби масової інформації та розміщувати інформацію на офіційних web-сторінках Сторін.
 11. Ця Угода підписана у чотирьох примірниках, які зберігаються у кожного із суб’єктів Угоди і мають однакову юридичну силу.

 

УГОДУ ПІДПИСАЛИ:

 

Голова Вінницької   обласної

державної адміністрації  

 

Валерій 

Коровій

                               

Голова Вінницької

обласної Ради

 

 Анатолій

Олійник

Голова СПО профспілкових

організацій Вінницької області,

Голова Федерації профспілок

області

 

                       Микола Колесник

Голова Вінницького обласного обєднання організацій роботодавців

 

 

                                  

Петро Кузнецов