РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 787 від 08 листопада 2017 року

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  

від 08 листопада 2017 року                                               № 787

 

 

Про затвердження положення

про Студентську раду Вінниччини

 

Відповідно до пункту 9 статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 1018-р «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 роки», з метою сприяння участі студентської молоді Вінниччини у формуванні, реалізації державної молодіжної політики в регіоні, активізації її громадської активності, налагодження конструктивної і ефективної взаємодії між студентами області, органами студентського самоврядування та органами державної влади:

 1. Затвердити положення про Студентську раду Вінниччини, що додається.

 2. Райдержадміністраціям, виконкомам міських рад міст обласного значення, радам об’єднаних територіальних громад, структурним підрозділам облдержадміністрації сприяти діяльності Студентської ради Вінниччини.

 3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування сприяти у здійсненні повноважень Студентської ради Вінниччини на місцях.

 4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 14 вересня 2010 року № 384 «Про затвердження положення про Студентський Парламент Вінниччини».

 5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови – директора Департаменту освіти і науки облдерж-адміністрації Івасюка І. Д.

 

                

Голова обласної державної

          адміністрації                                                                           

В. КОРОВІЙ

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

облдержадміністрації

 08 листопада 2017 року № 787

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про Студентську раду Вінниччини

 

І. Загальні положення

 1. Студентська рада Вінниччини (далі – Студентська рада) – є консульта-тивно-дорадчим органом при голові облдержадміністрації.

 2. Мета роботи Студентської ради – забезпечення ефективного механізму взаємодії студентства з органами влади, підтримки реалізації їх ідей та вирішення актуальних проблем, розвиток студентського самоврядування.

 3. Студентська рада здійснює комунікацію зі студентством області переважно через органи студентського самоврядування відповідного закладу.

 4. Завданнями Студентської ради є:

 • розвиток студентського руху та Студентської ради області;
 • забезпечення діалогу між студентством області, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, іншими органами, закладами, установами, організаціями, що працюють із студентами;
 • забезпечення розвитку та діяльності студентського самовряду-вання відповідно до вимог чинного законодавства;
 • захист прав та інтересів студентства Вінниччини;
 • активізація громадської активності студентства Вінниччини;
 • підвищення рівня правової освіти студентства;
 • формування національних і загальнолюдських цінностей у студентської молоді області;
 • пропагування здорового способу життя та змістовних форм дозвілля у студентському середовищі;
 • залучення студентів до участі у програмах міжнародних фондів, в обласних, всеукраїнських, міжнародних заходах та обмінах молодіжного спрямування;
 • залучення студентської молоді до процесів формування громадянського суспільства як основи розбудови правової держави.

 5. Студентська рада керується у своїй діяльності Конституцією України, рішенням Міністерства освіти та науки України, Законами України, рішеннями обласної Ради, розпорядженнями голови облдержадміністрації та Положенням Студентської ради.

 6. Студентська рада здійснює свою діяльність в інтересах студентства області.

 7. Студентська рада у своїй діяльності керується принципами демократичності, законності, гуманності, колегіальності, відкритості.

 8. Студентська рада та її голова при здійсненні своїх повноважень відповідальні перед студентством Вінниччини.

 9. Голова Студентської ради інформує голову облдержадміністрації та щорічно звітує перед Департаментами облдержадміністрації: соціальної та молодіжної політики, освіти і науки про виконання Студентською радою покладених на неї повноважень, вносить пропозиції з питань удосконалення роботи Студентської ради та її взаємодії із органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, установами, закладами.

 10. Студентська рада при здійсненні своїх повноважень взаємодіє з відповідними структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадмі-ністраціями, виконкомами міських рад міст обласного значення, іншими органами влади, установами, закладами, організаціями.

 ІІ. Порядок формування Студентської ради

 1. Студентська рада складається із делегатів, які визначаються органами студентського (учнівського) самоврядування вищих навчальних закладів, коледжів, технікумів та професійно-технічних навчальних закладів Вінницької області.

 2. Орган студентського (учнівського) самоврядування вищого навчального закладу, коледжу, технікуму, професійно-технічного навчального закладу обирає до Студентської ради двох представників.

 3. Особа, яка обирається до Студентської ради. зобов’язана надати Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації довідку про навчання та витяг з протоколу засідання органу студентського (учнівського) самоврядування щодо виборів представників від навчального закладу.

 4. Персональний склад Студентської ради затверджує голова облдержадміністрації.

 

ІІІ. Права та обов’язки делегатів Студентської ради

 

 1. Права та обов’язки делегатів Студентської ради реалізуються у порядку, визначеному Конституцією та Законами України, актами відповідних центральних органів виконавчої влади, рішеннями обласної Ради, розпорядженнями голови облдержадміністрації та Положенням про Студентську раду.

  

 1. 2. Делегат Студентської ради має право:
 • брати участь у діяльності Студентської ради;
 • висувати кандидатів, обирати та бути обраним на керівні посади;
 • вносити на розгляд зборів питання, пов’язані з діяльністю Студентської ради, вживати заходів для їх вирішення;
 • безпосередньо брати участь у виробленні і реалізації поставлених завдань;
 • вільно висловлювати свої погляди і обговорювати будь-які питання;
 • вносити пропозиції щодо покращення діяльності Студентської ради;
 • отримувати інформацію щодо діяльності Студентської ради;
 • подавати пропозиції, звернення та скарги;
 • з власної ініціативи припинити членство в Студентської ради;
 • брати участь у розробці документів, що регламентують питання, пов’язані із діяльністю Студентської ради;
 • брати участь у складанні затвердженні план заходів на наступний рік.

 

 1. Делегат зобов’язаний:
  • дотримуватися мети, завдань та принципів діяльності Студентської ради;
  • сприяти поширенню ідей та цінностей Студентської ради;
  • брати участь в організації заходів Студентської ради, спрямованих на реалізацію поставлених завдань;
  • відвідувати сесії Студентської ради;
  • брати участь в обговоренні проектів Студентської ради;
  • дбати про зміцнення авторитету Студентської ради та його органів;
  • дотримуватися норм моралі та етики;
  • виконувати рішення керівних органів Студентської ради, прийнятих в межах їхньої компетенції;
  • виконувати інші обов’язки, передбачені цим Положенням та іншими документами, виданими Студентською радою;

10)     вільно володіти державною мовою.

 

ІV. Керівні органи Студентської ради та їх діяльність

 

 1. Вищим органом Студентської ради є сесія Студентської ради Вінниччини:
  • сесія Студентської ради проводиться щопівроку;
  • дата проведення чергової, за необхідністю – позачергової сесії, визначається рішенням Президії Студентської ради;
  • сесія Студентської ради є правомочною в разі участі у ній простої більшості від складу Студентської ради;
 • повноваження сесії:

вносити пропозицій щодо змін до Положення;

прийняття рішень та рекомендацій, спрямованих на виконання мети, завдань і організації діяльності Студентської ради;

проведення громадських обговорень проектів нормативно-правових актів, студентських слухань із соціально важливих питань, що стосуються студентів;

заслуховування та затвердження звітів голови Студентської ради про діяльність Студентської ради Вінниччини, керівних органів;

обрання та зняття голови Студентської ради, його заступника;

призначення секретаря Студентської ради за поданням голови Студентської ради;

формування комітетів Студентської ради та призначення їх голів за поданням голови Студентської ради;

5) рішення Студентської ради носять рекомендаційний характер і приймаються шляхом голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні делегатів Студентської ради та підписуються головою Студентської ради;

6) питання на розгляд сесії можуть вносити голова Студентської ради, Президія, делегати Студентської ради;

7) голова облдержадміністрації, голова обласної Ради, їх заступники, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації та інших органів, установ, організацій, які здійснюють роботу зі студентами, представники громадських організацій студентів області можуть ініціювати внесення додаткових питань на розгляд Студентської ради.

 

 1. У міжсесійний період працює виконавчий орган Студентської ради – Президія Студентської ради.

1) до складу Президії Студентської ради входять за посадами голова Студентської ради, заступник голови, керівники комітетів та секретар які обираються терміном на один рік шляхом таємного голосування;

2) повноваження Президії Студентської ради:

призначення дати проведення чергової, за необхідністю – позачергової сесії;

затвердження питань для розгляду на сесії та проектів рішень Студентської ради;

затвердження планів та звітів роботи комітетів Студентської ради;

визначення форм і методів діяльності щодо виконання мети та завдань Студентської ради.

 

 1. Студентську раду очолює Голова, який здійснює керівництво її діяльністю, несе відповідальність за виконання покладених на Студентську раду завдань і за здійснення нею своїх повноважень:

1) Голова Студентської ради обирається терміном на один рік шляхом таємного голосування на сесії Студентської ради більшістю голосів з числа присутніх;

2) два представника органів студентського (учнівського) самовряду-вання вищого навчального закладу, коледжу, технікуму, професійно-технічного навчального закладу мають право голосу тільки в тому випадку, якщо у навчальному закладі навчається на денній формі не менше 2 тис. студентів. Якщо навчається у навчальному закладі менше 2 тис. студентів, то право голосу має 1 делегат;

3) умови та порядок проведення виборів голови Студентської ради розробляються Департаментом соціальної та молодіжної політики облдерж-адміністрації;

4) Голова Студентської ради:

головує на сесіях та на засіданнях Президії Студентської ради;

представляє Студентську раду у відносинах із іншими органами студентського самоврядування, органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадськими організаціями, іншими органами, установами, закладами;

здійснює заяви, звернення, публічні виступи від імені Студентської ради, що не суперечать меті та завданням Студентської ради та цьому Положенню;

координує роботу заступників та голів комітетів;

вносить пропозиції Президії Студентської ради щодо скликання чергової та позачергової сесії Студентської ради;

скріплює підписом рішення Студентської ради та пропозиції і матеріали виконавчих органів Студентської ради;

ініціює розгляд питань та прийняття рішень для їх схвалення Президією, сесією Студентської ради;

вносить пропозиції на сесії Студентської ради про своє усунення із займаної посади за власною письмовою заявою;

виносить на розгляд сесії клопотання щодо виведення делегатів зі складу Студентської ради Вінниччини на підставі його незадовільної роботи та звернення до органу студентського (учнівського) самоврядування навчального закладу представника якого було виведено зі складу щодо делегування нового делегата;

здійснює інші повноваження, передбачені цим Положенням;

5) повноваження голови Студентської ради припиняються достроково у разі:

відставки;

неспроможності виконувати свої повноваження за станом здоров'я

усунення Студентською радою роботи голови незадовільною;

6) Голова Студентської ради продовжує свої повноваження до моменту його переобрання на сесії Студентської ради.

 

 1. Заступник голови призначається терміном на один рік з числа делегатів Студентської ради.

1) два представника органів студентського (учнівського) самовряду-вання вищого навчального закладу, коледжу, технікуму, професійно-технічного навчального закладу мають право голосу тільки в тому випадку, якщо у навчальному закладі навчається на денній формі не менше 2 тис. студентів. Якщо навчається у навчальному закладі менше 2 тис. студентів, то право голосу має 1 делегат.

 

 1. Для здійснення підготовки, попереднього розгляду питань та організації роботи за окремими напрямами, віднесеними до повноважень Студентське самоврядування, у Студентської ради створюються виконавчі органи – комітети:

1) комітет зв’язків з громадськістю та владою – співпраця та стажування у Департаменті інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, молодіжними та громадськими організаціями;

2) комітет з освітньої діяльності – наукові проекти, тренінги, семінари, конференції тощо. Стажування у Департаменті освіти і науки облдержадміністрації;

3) комітет культурно-масової роботи – організація студентського дозвілля та сприяння реалізації інтересів молоді шляхом створення гуртів, товариств (проведенням мистецьких вечорів, розважальних конкурсів, спортивних заходів, дискотек тощо). Стажування в управлінні культури і мистецтв облдержадміністрації, управлінні фізичної культури та спорту облдержадміністрації;

4) комітет із соціальних питань – залучення молоді до організації та проведення заходів благодійного, соціального, екологічного, патріотичного змісту тощо. Стажування в Департаментах  облдержадміністрації: соціальної та молодіжної політики; охорони здоров’я; агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів; управлінні у справах національностей та релігій облдержадміністрації, Службі у справах дітей облдержадміністрації;

5) комітет правової роботи – захист прав студентів, підвищення правової освіти та культури студентської молоді тощо. Стажування в Департаменті цивільного захисту облдержадміністрації;

6) комітет з міжнародної діяльності – долучення студентства Вінниччини до міжнародних студентських організацій, сприяння міжнародній співпраці та обміну студентів, сприяння отриманню та участь в реалізації грантів міжнародних фондів тощо. Стажування у Департаментах облдержадміністрації: міжнародного співробітництва та регіонального розвитку; фінансів;

7) персональний склад комітетів затверджується на сесії Студентської ради.

 

 1. 6. Комітет очолює голова комітету, який обирається шляхом таємного голосування на один рік з числа делегатів Студентської ради:

1) два представника органів студентського (учнівського) самовряду-вання вищого навчального закладу, коледжу, технікуму, професійно-технічного навчального матимуть право голосувати тільки в тому випадку, якщо у навчальному закладі навчається на денній формі не менше 2 тис. студентів. Якщо навчається у навчальному закладі менше 2 тис. студентів, то право голосу має 1 делегат.

2) Голова комітету відповідно до напрямку роботи комітету:

організовує роботу комітету та звітує про її виконання;

інформує голову Студентської ради про поточну діяльність комітетів;

ініціює розгляд питань на Президії;

вносить питання та доповідає на сесії Студентської ради;

здійснює інші заходи, спрямовані на виконання мети та завдань Студентської ради.

 

 1. Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності Студентської ради здійснює Секретар Студентської ради, який обирається шляхом таємного голосування на один рік з числа делегатів Студентської ради.

 

 1. V. Організація роботи Студентської ради

 1. Сесія Студентської ради проводиться не рідше щопівроку.

 2. Дата проведення чергової, за необхідністю – позачергової сесії, визначається за рішенням Президії Студентської ради, за поданням Голови.

 3. Зміни та доповнення до цього Положення приймаються сесією Студентської ради не менше 2/3 голосів та вступають в силу після їх затвердження розпорядженням голови облдержадміністрації.

 4. Стажування делегатів Студентської ради Вінниччини проводиться виключно в органах державної влади, виконавчих органах місцевого самоврядування.

 5. Організаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Студентської ради покладається на Департаменти облдержадміністрації: соціальної та молодіжної політики; освіти і науки.

 

________________________