РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 150 від 22 квітня 2009 року

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯвід 22 квітня 2009 року № 150Про затвердження Положення про апарат облдержадміністрації


Відповідно до статті 44 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2007 року № 996 “Про затвердження рекомендаційних переліків управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій”:

1. Затвердити Положення про апарат облдержадміністрації, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови облдержадміністрації від 20 січня 2000 року № 24 “Про затвердження Положення про апарат обласної державної адміністрації”.Голова обласної державної
адміністрації О. ДОМБРОВСЬКИЙ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
облдержадміністрації
від 22 квітня 2009 року № 150


П О Л О Ж Е Н Н Я
про апарат облдержадміністрації


1. Апарат обласної державної адміністрації (далі – апарат) є організаційно-поєднаною сукупністю структурних підрозділів і посад, що забезпечує здійснення облдержадміністрацією повноважень, встановлених актами законодавства.

2. Апарат утворюється головою облдержадміністрації, який визначає його структуру, затверджує положення, призначає на посади і звільняє з посад керівників та інших працівників структурних підрозділів апарату.

3. Апарат у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України “Про місцеві державні адміністрації” та іншими законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, регламентом облдержадміністрації, розпорядженнями голови облдержадміністрації, стандартами і документами системи управління якістю та цим Положенням.

4. Основними завданнями апарату є:

здійснення правового, кадрового, організаційного, інформаційно-аналітичного, методичного, та матеріально-технічного забезпечення діяльності облдержадміністрації адміністрації; підготовка аналітичних, інформаційних та інших матеріалів; перевірка виконання законодавчих та нормативно-правових актів, розпоряджень голови облдержадміністрації; надання методичної і практичної допомоги районним державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування.

5. Порядок здійснення апаратом своїх повноважень визначається регламентом облдержадміністрації, інструкцією з діловодства в обласній державній адміністрації, документами системи управління якістю в апараті облдержадміністрації, відповідними положеннями про відділи та сектори апарату облдержадміністрації. Робота апарату та його структурних підрозділів планується у порядку, що встановлений регламентом облдержадміністрації.

6. Апарат очолює керівник апарату, який призначається на цю посаду головою облдержадміністрації в порядку, установленому чинним законодавством.
7. Апарат утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.

8. Апарат відповідно до покладених на нього завдань:

8.1. Забезпечує дотримання вимог чинного законодавства при підготовці проектів розпоряджень голови облдержадміністрації. За дорученням голови облдержадміністрації розробляє проекти розпоряджень з організаційних, кадрових питань та інших питань. Подає нормативно-правові акти голови облдержадміністрації на державну реєстрацію до головного управління юстиції Вінницької області та забезпечує їх оприлюднення.

8.2. Перевіряє за дорученням голови облдержадміністрації дотримання чинного законодавства та виконання указів і розпоряджень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації в структурних підрозділах облдержадміністрації та райдержадміністраціях; вивчає і узагальнює досвід роботи цих органів та надає практичну допомогу у її поліпшенні; забезпечує взаємодію керівництва облдержадміністрації з управліннями та іншими її структурними підрозділами, райдержадміністраціями.

8.3. Опрацьовує документи, що надходять до апарату облдержадміністрації, готує щодо них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови облдержадміністрації та його заступників.

8.4. Аналізує спільно з відповідними структурними підрозділами облдержадміністрації соціально-економічний і суспільно-політичний стан в області, розробляє та подає голові облдержадміністрації пропозиції щодо його поліпшення; готує проекти звітів про виконання програм соціально-економічного і культурного розвитку, а також про реалізацію повноважень, делегованих обласною радою.

8.5. На основі пропозицій заступників голови облдержадміністрації, керівників структурних підрозділів облдержадміністрації готує і подає на розгляд голові облдержадміністрації проекти планів роботи та інших заходів.

8.6. Здійснює організаційне забезпечення засідань колегії облдержадміністрації, нарад та інших заходів, що проводяться за участю голови облдержадміністрації та його заступників.

8.7. Веде облік кадрів, формує і організовує роботу з кадровим резервом. Організовує навчання кадрів, їх перепідготовку та підвищення кваліфікації. Контролює дотримання Закону України “Про державну службу” в структурних підрозділах облдержадміністрації та райдержадміністраціях.

8.8. Організовує особистий прийом громадян і розгляд їх звернень, контролює вирішення порушених у них питань, узагальнює та аналізує пропозиції, що містяться в них, розробляє заходи щодо усунення причин, що породжують обґрунтовані скарги. Перевіряє в установленому порядку стан цієї роботи в структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністраціях, органах місцевого самоврядування, надає їм допомогу в організації цієї роботи.

8.9. Забезпечує ведення діловодства в апараті облдержадміністрації. Здійснює контроль за виконанням документів в облдержадміністрації, їх зберігання та передачу до державного архіву області. Перевіряє стан цієї роботи в структурних підрозділах облдержадміністрації та райдержадміністраціях.

8.10. За дорученням голови облдержадміністрації перевіряє діяльність структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення з питань здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади, надає їм методичну та практичну допомогу, узагальнює та поширює передові форми і методи їх роботи.

8.11. Забезпечує взаємодію облдержадміністрації з органами місцевого самоврядування. За дорученням голови облдержадміністрації перевіряє діяльність органів місцевого самоврядування у межах і порядку, визначених чинним законодавством.

8.12. Аналізує розпорядження голів райдержадміністрацій, накази керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, рішення виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення з питань здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади.

8.13. Готує проекти розпоряджень голови облдержадміністрації щодо скасування розпоряджень голів райдержадміністрацій, наказів керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, що суперечать Конституції України, законам України, рішенням Конституційного Суду України, іншим нормативно-правовим актам або є недоцільними, неекономними, неефективними за очікуваними чи фактичними результатами.

8.14. Готує проекти подань голови облдержадміністрації до Верховної Ради України щодо призначення позачергових виборів до сільської, селищної, міської, районної в місті, районної, обласної рад, сільського, селищного, міського голови.

8.15. Готує проекти подань голови облдержадміністрації до центральних органів виконавчої влади про відповідність займаним посадам керівників їх територіальних органів.


8.16. Готує проекти подань голови облдержадміністрації до власників підприємств, установ, організацій чи уповноважених ними осіб про притягнення до відповідальності їх керівників в разі порушення ними чинного законодавства.

8.17. Готує матеріали щодо відзначення колективів підприємств, організацій, установ, закладів, їх працівників та жителів області державними нагородами та відзнаками облдержадміністрації та обласної Ради.

8.18. Організовує інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності голови облдержадміністрації та його заступників.

8.19. Забезпечує дотримання секретності і службової таємниці, здійснює контроль за додержанням законодавства з цих питань.

8.20. Здійснює організаційну підтримку відділів ведення Державного реєстру виборців апаратів райдержадміністрацій, забезпечує взаємодію місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій з питань ведення Державного реєстру виборців.

8.21. Організовує в установленому чинним законодавством контроль за матеріально-технічним забезпеченням організації і проведення виборів та референдумів.

8.22. Налагоджує та підтримує зв'язки облдержадміністрації з органами державної влади інших областей та країн, забезпечує організацію перебування в області зарубіжних делегацій, а також делегацій області за кордоном.

8.23. Веде статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції.

8.24. Забезпечує функціонування системи управління якістю в апараті облдержадміністрації та її постійне удосконалення. Сприяє розробленню та запровадженню системи управління якістю в структурних підрозділах облдержадміністрації та райдержадміністраціях.

8.25. Спільно із головним фінансовим управлінням облдержадміністрації готує проекти документів щодо чисельності, структури і фонду оплати праці працівників облдержадміністрації і райдержадміністрацій.

8.26. Веде облік забезпеченості структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій приміщеннями, транспортними засобами, відповідним обладнанням та вносить пропозиції з цих питань голові облдержадміністрації.

8.27. Здійснює матеріально-технічне та господарсько-побутове забезпечення діяльності працівників апарату облдержадміністрації. Вирішує в установленому порядку питання соціального захисту працівників апарату. Забезпечує ведення квартирного обліку працівників апарату, які потребують поліпшення житлових умов.

8.28. Виконує за дорученням голови облдержадміністрації інші функції, передбачені чинним законодавством.

9. Апарат має право:

9.1. В процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіяти із структурними підрозділами облдержадміністрації, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, райдерж-адміністраціями, виконавчими комітетами міських рад міст обласного значення, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян.

9.2. Залучати спеціалістів структурних підрозділів облдерж-адміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, представників громадськості (за погодженням з їхніми керівниками) до здійснення перевірок з питань, що входять до їх компетенції та підготовки відповідних матеріалів.

9.3. Запрошувати в установленому порядку інформацію, статистичні дані та інші матеріали від структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, місцевих органів державної статистики.

9.4. Для розгляду рекомендацій і пропозицій щодо удосконалення роботи апарату та вирішення інших питань в апараті можуть створюватися ради і комісії.

10. Керівник апарату:

10.1. Організовує роботу апарату, несе персональну відповідальність за виконання покладених на апарат завдань, визначає ступінь відповідальності керівників його структурних підрозділів.

10.2. Контролює дотримання вимог регламенту облдержадміністрації та інших документів, що регулюють організацію роботи апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації.

10.3. Забезпечує своєчасну та якісну підготовку проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, планів, інших документів та матеріалів з питань, що належать до компетенції апарату.


10.4. Забезпечує доведення документів центральних і місцевих органів влади, розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації до виконавців.

10.5. Координує роботу відділів та секторів апарату, забезпечує їх взаємодію із структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями, виконавчими комітетами міських рад (міст обласного значення) з питань, віднесених до компетенції апарату.

10.6. Вносить на розгляд голови облдержадміністрації пропозиції щодо розподілу обов'язків між головою та його заступниками.

10.7. Відповідно до повноважень затверджує положення про структурні підрозділи апарату облдержадміністрації.

10.8. Відповідає за стан діловодства, обліку та звітності в апараті облдержадміністрації.

10.9. Скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

10.10. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання. Накази керівника апарату, прийняті з порушенням чинного законодавства чи з перевищенням його повноважень, можуть бути скасовані головою облдержадміністрації.

10.11. За дорученням голови облдержадміністрації розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання апарату.

19.12. Сприяє вирішенню питань, пов'язаних із забезпеченням структурних підрозділів облдержадміністрації приміщеннями, транспортом, інвентарем, вносить пропозиції голові облдержадміністрації з цих питань.

10.13. Виконує інші обов'язки, покладені на нього головою облдержадміністрації.

10.14. У разі відсутності керівника апарату, його обов'язки виконує один із заступників голови облдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків або заступник керівника апарату.