ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Голови

обласної державної адміністрації

22 серпня 2018 року № 657

(у редакції розпорядження

Голови обласної державної

адміністрації

11 травня 2021 року № 412)

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про Управління дорожнього господарства

Вінницької обласної державної адміністрації

(нова редакція)

1. Управління дорожнього господарства Вінницької обласної державної адміністрації (далі – Управління) є структурним підрозділом Вінницької обласної державної адміністрації, підпорядковується Голові обласної державної адміністрації, а також підзвітне та підконтрольне Міністерству інфраструктури України.

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства інфраструктури України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями Голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

3. Повне найменування Управління – Управління дорожнього господарства Вінницької обласної державної адміністрації.

Скорочене найменування Управління – Управління дорожнього господарства облдержадміністрації.

4. Основними завданнями Управління є забезпечення реалізації державної політики у сфері дорожнього господарства та у галузі транспорту (авіаційного, автомобільного, залізничного, річкового, міського електричного транспорту);

5. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги;

4) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

5) аналізує стан і тенденції розвитку в сферах дорожнього господарства та транспорту, взяття участі у визначенні пріоритетів розвитку галузей, а також формуванні напрямків інвестиційної політики та підготовки пропозицій спрямованих на забезпечення сталого розвитку області та організацію надання послуг у галузі транспорту, підвищення їх якості та конкурентоспроможності;

6) приймає участь у розробці регіональних стратегій та програм й прогнозів регіонального соціально-економічного розвитку, а також відповідних цільових програм розвитку галузей дорожнього господарства та транспорту;

7) уносить пропозиції щодо формування проєкту обласного бюджету з метою фінансового забезпечення утримання та розвитку місцевого дорожнього господарства та транспорту;

8) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів;

9) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

10) розробляє проєкти розпоряджень Голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проєкти нормативно-правових актів з питань реалізації наданих повноважень;

11) бере участь у погодженні проєктів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

12) бере участь у розробленні проєктів розпоряджень Голови обласної державної адміністрації, проєктів наказів керівника апарату місцевої держадміністрації, проєктів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації;

13) бере участь у підготовці звітів Голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної Ради;

14) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання Голові обласної державної адміністрації;

15) у межах своєї компетенції та повноважень забезпечує реалізацію державної політики щодо протидії корупції;

16) готує (бере участь у підготовці) проєкти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

17) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

18) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

19) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Управління;

20) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

21) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

22) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

23) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

24) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

25) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

26) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

27) забезпечує захист персональних даних;

28) формує та узгоджує в установленому порядку переліків об’єктів будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них, планів робіт з їх експлуатаційного утримання;

29) розробляє пропозиції щодо формування та реалізації державної політики (стратегії) у сферах дорожнього господарства і транспорту та управління автомобільними дорогами загального користування місцевого значення, програм розвитку дорожнього господарства та транспорту;

30) здійснює організацію будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення відповідно до державних будівельних норм і стандартів та переліків об’єктів й обсягів бюджетних коштів, передбачених місцевими бюджетами;

31) здійснює забезпечення належного маршрутного орієнтування користувачів автомобільних доріг загального користування місцевого значення;

32) здійснює забезпечення сталого функціонування автомобільних доріг загального користування місцевого значення та транспортної галузі;

33) організовує роботи щодо міжрегіональних економічних зв’язків та взаємодії між підприємствами транспорту і споживачами їх послуг;

34) здійснює контроль за веденням статистичного обліку та паспортизації автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них;

35) здійснює контроль за станом автомобільних доріг загального користування місцевого значення, виявлення аварійно-небезпечних місць (ділянок) та місць концентрації дорожньо-транспортних пригод і здійснення заходів щодо їх ліквідації;

36) забезпечує фінансування та розвиток мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення, а також автомобільних доріг загального користування державного значення у разі наявності відповідного рішення обласної Ради;

37) виконує функції головного розпорядника коштів, що спрямовуються на утримання, відновлення та розвиток автомобільних доріг загального користування місцевого значення та відповідної інфраструктури;

38) організовує заходи із забезпечення реалізації єдиної транспортної політики у дорожньо-транспортному комплексі, що формується Міністерством інфраструктури України, стосовно розвитку та утримання існуючої мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення в області у межах фінансових ресурсів, що направляються на дорожнє господарство згідно із законодавством України;

39) організовує діяльність щодо розроблення і здійснення заходів для покращення інвестиційного та інноваційного клімату регіону у сфері дорожнього господарства та галузі транспорту;

40) організовує діяльність з надання пропозицій, розроблення та виконання програм економічного і соціального розвитку регіону на короткостроковий період, державних і регіональних програм розвитку у галузях дорожнього господарства та транспорту, нормативно-правових актів щодо стратегічного планування розвитку у сфері дорожнього господарства та галузі транспорту;

41) здійснює підготовку пропозицій та організацію виконання державних програм з питань забезпечення надійного і безпечного руху автомобільними дорогами загального користування місцевого значення на регіональному рівні, виконання програм розвитку та функціонування об’єктів дорожнього сервісу;

42) здійснює організацію розвитку та утримання існуючої мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення, а також відповідних інженерних комунікацій і споруд в регіоні у межах фінансових ресурсів, що направляються на дорожнє господарство згідно із законодавством;

43) збирає та аналізує інформацію про стан місцевого дорожнього господарства та галузі транспорту, безпеки дорожнього руху, розробку і реалізацію заходів щодо поліпшення їх якості;

44) здійснює підготовку пропозицій щодо реформування і розвитку дорожнього господарства та транспорту, спрямованих на виконання законів, актів Президента України й Кабінету Міністрів України, забезпечує здійснення заходів для їх реалізації;

45) здійснює розробку проєктів нормативно-правових актів у сфері дорожнього господарства та транспорту у законодавчо визначених випадках;

46) визначає напрямки використання коштів, що надходять на розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення з урахуванням стратегічних цілей програм розвитку дорожнього господарства;

47) надає статистичну та іншу звітність органам державної влади, місцевого самоврядування та Міністерству інфраструктури України;

48) виконує функції управління у сфері транспорту, координує діяльність відповідних структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також роботи підприємств, установ та організацій галузі;

49) взаємодіє з органами місцевого самоврядування у вирішенні питань, пов’язаних з функціонуванням та розвитком дорожнього господарства і транспорту у регіоні;

50) бере участь у межах своєї компетенції та у порядку, визначеному законодавством України, у розслідуванні причин аварій і катастроф на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення, на мостах та інших штучних спорудах на них;

51) контролює дотримання законодавчих та інших нормативних актів з питань дорожнього руху та міжнародних угод;

52) бере участь у розробленні проєктів технічних регламентів та інших нормативно-правових актів у сфері дорожнього господарства та у галузі транспорту;

53) організовує інформування про заходи з експлуатаційного утримання та виконання робіт на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення на території області;

54) у межах повноважень взаємодіє з органами Національної поліції з питань вжиття превентивних заходів з попередження дорожньо-транспортних пригод та безпечної експлуатації автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них;

55) забезпечує реалізацію технічної політики Міністерства інфраструктури України та Укравтодору з упровадження прогресивних проєктних рішень, сучасних матеріалів та новітніх технологій;

56) бере участь у підготовці пропозицій щодо визначення об’єктів концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг загального користування місцевого значення в установленому законодавством України порядку;

57) контролює умови виконання укладених Державним підприємством «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області» (далі – Підприємство) договорів та угод з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг місцевого значення, мостів та інших штучних споруд на них;

58) забезпечує видачу дозволу на розміщення, будівництво споруд, об’єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладення інженерних мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування місцевого значення;

59) забезпечує погодження проєктів щодо будівництва, реконструкції і ремонту автодоріг, залізничних переїздів, комплексів дорожнього сервісу та інших споруд у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування місцевого значення;

60) забезпечує фінансування утримання, відновлення та розвиток автомобільних доріг у межах наявних фінансових ресурсів, здійснює залучення додаткових джерел для фінансування місцевого дорожнього господарства;

61) здійснює аналіз закупівель, пов’язаних з виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг;

62) здійснює у межах компетенції контроль за станом автомобільних доріг загального користування місцевого значення, виявляє аварійно-небезпечні місця (ділянки) та місця концентрації дорожньо-транспортних пригод і здійснює заходи щодо їх ліквідації;

63) сприяє розвитку мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення;

64) здійснює спільно з відповідними організаціями заходи, спрямовані на забезпечення безпеки руху на всіх видах транспорту і шляхах сполучення, зменшення шкідливого впливу діяльності транспорту на навколишнє природне середовище;

65) організовує роботу щодо створення належних умов особам з інвалідністю та інших маломобільних груп населення для користування транспортом загального користування;

66) бере участь у підготовці і проведенні наукових, практичних конференцій, симпозіумів, організовує роботу комісій, координаційних рад, робочих груп, комітетів, утворених Головою обласної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції Управління;

67) сприяє розвитку науки, впровадженню нових технологій, підвищенню технічного рівня надання послуг, їх якості та конкурентоспроможності у галузі транспорту;

68) готує пропозиції щодо вдосконалення маршрутної мережі міжміських та приміських автобусних маршрутів загального користування, а у разі делегування Головою обласної державної адміністрації відповідних повноважень – здійснює функції організатора пасажирських перевезень;

39) забезпечує проведення у межах компетенції необхідних заходів у разі стихійного лиха на території області чи її частини;

70) уносить обласній державній адміністрації пропозиції щодо утворення, ліквідації та реорганізації юридичних осіб у відповідній сфері управління;

71) здійснює функціональне управління та координацію діяльності Підприємством;

72) у межах своїх повноважень здійснює управління Підприємством:

здійснює контроль за збереженням та ефективністю використання майна, переданого в управління Підприємству;

залучає до робочих груп, колегій, комісій, утворених наказом начальника Управління з питань, що належать до компетенції Управління, працівників Підприємства;

погоджує штатні розписи Підприємства;

погоджує річні фінансові та інвестиційні плани (за наявності), кошториси, плани використаних бюджетних коштів підприємства та довідки про зміни до них та проводить моніторинг фінансової діяльності підприємства, з наступним затвердженням заступником Голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень;

погоджує переліки показників ефективності роботи, використання майна та коштів Підприємства;

погоджує преміювання, встановлення доплат та надбавок, інших виплат стимулюючого характеру директорові Підприємства, з наступним затвердженням заступником Голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень;

вживає заходи щодо приведення у відповідність із законодавством установчих документів та внутрішніх положень Підприємства;

здійснює інші, передбачені законодавством, функції з управління Підприємством як орган управління майном;

73) здійснює інші передбачені законодавством повноваження.

6. Управління має право:

1) одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань, а також одержувати від органів статистики інформацію з питань розвитку галузі дорожнього господарства;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивчені окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) уносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи місцевих органів виконавчої влади в галузі дорожнього господарства;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системи зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції Управління;

6) порушувати питання щодо відшкодування збитків, заподіяних протиправними діями (порушення правил експлуатації доріг і дорожніх споруд, псування майна дорожнього господарства, створення перешкод і безпечного руху на автомобільних дорогах та інше) та притягнення до відповідальності юридичних і фізичних осіб згідно із законодавством.

7. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Головою обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Міністерством інфраструктури України.

Начальник Управління може мати заступників, яких призначає на посаду та звільняє з посади відповідно до законодавства про державну службу.

9. Начальник Управління:

1) здійснює керівництво діяльністю Управління, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в Управлінні;

2) подає на затвердження Голові обласної державної адміністрації положення про Управління;

3) затверджує положення про структурні підрозділи Управління, посадові інструкції працівників Управління та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу Управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації;

5) від імені Управління та у межах компетенції укладає договори, угоди, відкриває рахунки в органах Державної казначейської служби України та в інших банківських установах;

6) уживає заходи щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Управління;

7) звітує перед Головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на Управління завдань та затверджених планів роботи;

8) може входити до складу колегії відповідної місцевої держадміністрації;

9) уносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Управління, та розробляє проєкти відповідних рішень;

10) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

11) представляє інтереси Управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва обласної державної адміністрації;

12) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в органах юстиції;

13) подає на затвердження Голові обласної державної адміністрації проєкти кошторису та штатного розпису Управління у межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

14) розпоряджається коштами у межах затвердженого Головою обласної державної адміністрації кошторису Управління;

15) здійснює добір кадрів, призначає на посаду і звільняє з посади працівників Управління;

16) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Управління;

17) проводить особистий та виїзний прийом громадян з питань, що належать до повноважень Управління;

18) забезпечує дотримання працівниками Управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

19) розглядає, погоджує кошториси, штатні розписи, плани використання бюджетних коштів, звіти та баланси розпорядників коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів, забезпечує своєчасне подання фінансовим органам бухгалтерської та статистичної звітності;

20) здійснює в Управлінні визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби;

21) здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

10. Накази начальника Управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані Головою обласної державної адміністрації та Міністерством інфраструктури України.

11. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Управління визначає Голова обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

12. Штатний розпис та кошторис Управління затверджує Голова обласної державної адміністрації за пропозицією начальника Управління відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

13. Управління не має права розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини засновнику, працівникам (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членам органів управління та іншим, пов’язаним з ними особам.

14. У разі припинення Управління як юридичної особи (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

15. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунок в органах казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

 

Голова обласної державної

адміністрації                                                                            

Сергій БОРЗОВ