Положення про управління

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

19 лютого 2021 року

Вінниця

     № 120

 

Про внесення змін до Положення про

управління містобудування та архітектури

Вінницької обласної державної адміністрації

 

Відповідно до статей 5, 47 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,  постанови Кабінету Міністрів України  від 26 вересня          2012 року № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації»:

Внести зміни до Положення про Управління містобудування та архітектури Вінницької обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням Голови обласної державної адміністрації від 17 липня 2020 року № 441, виклавши його у новій редакції, що додається.

 

Голова обласної державної

адміністрації         

Сергій БОРЗОВ

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Голови

 обласної державної адміністрації

 17 липня 2020 року № 441

(у редакції розпорядження Голови обласної державної адміністрації

19 лютого 2021 року № 120)

 

 

                                                   

П О Л О Ж Е Н Н Я

про Управління містобудування та архітектури

Вінницької обласної державної адміністрації

(нова редакція)

 

 1. Управління містобудування та архітектури Вінницької обласної державної адміністрації (далі – Управління) є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, підпорядковується Голові обласної державної адміністрації, підзвітне і підконтрольне Міністерству розвитку громад і територій України (далі – Мінрегіон), Міністерству культури та інформаційної політики України (далі – МКІП) з питань, що належать до їх компетенції.

Управління є уповноваженим органом містобудування та архітектури, органом охорони культурної спадщини.

Управління є публічно-владним правонаступником майнових та немайнових прав й зобов’язань управління містобудування та архітектури Департаменту будівництва, містобудування та архітектури Вінницької обласної державної адміністрації у частині здійснення повноважень у сфері містобудування, архітектури та охорони пам’яток культурної спадщини – об’єктів архітектури і містобудування, які знаходяться на балансі Управління, а також Управління культури і мистецтв Вінницької обласної державної адміністрації у частині здійснення повноважень органу охорони культурної спадщини.

Повне найменування управління – Управління містобудування та архітектури Вінницької обласної державної адміністрації.

Скорочене найменування управління – Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації.

 

 1. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями Голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

 

 

 1. Основним завданням Управління є:

забезпечення у межах повноважень на території області реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури;

сприяння  збереженню культурної спадщини.

 

 1. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

 

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, розпоряджень Голови обласної державної адміністрації, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

 

2)  забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

 

3)  надає адміністративні послуги;

 

4) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

 

5) аналізує стан та тенденції соціально-економічного розвитку у сфері містобудування на території області;

 

6) бере участь у підготовці пропозицій до проєктів програм та стратегій соціально-економічного та культурного розвитку області;

 

7) уносить пропозиції до проєкту обласного бюджету;

 

8) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів;

 

9) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку області;

 

10) розробляє проєкти розпоряджень Голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проєкти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

 

11) бере участь у погодженні проєктів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

 

12) бере участь у розробленні проєктів розпоряджень Голови обласної державної адміністрації, проєктів наказів керівника апарату обласної державної адміністрації, проєктів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

13) бере участь у підготовці звітів Голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної Ради;

 

14) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання Голові обласної державної адміністрації;

 

15) у межах своєї компетенції та повноважень забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

 

16) готує (бере участь у підготовці) проєкти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

 

17) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

 

18) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

 

19) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Управління;

 

20) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законодавством повноважень;

 

21) забезпечує контроль в установленому порядку діяльності виконавчих органів сільських, селищних, міських рад з питань делегованих повноважень, передбачених підпунктом «б» частини першої статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законодавством повноважень у сфері містобудування та архітектури;

 

22) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

 

23) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

 

24) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

 

25) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

26) забезпечує захист персональних даних;

 

27) здійснює підготовку рішень щодо планування території на регіональному рівні;

 

28) організовує розроблення і подання на затвердження обласної Ради містобудівних програм;

 

29) організовує підготовку комплексних висновків щодо інвестиційних містобудівних програм;

 

30) готує пропозиції:

до програм економічного та соціального розвитку області і подає їх на розгляд обласній державній адміністрації;

щодо розроблення, коригування показників і затвердження схеми планування території області;

 

31) здійснює моніторинг:

        реалізації схеми планування території області;

        стану розроблення, оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях;

        забудови та іншого використання територій;

 

32) визначає державні інтереси для їх врахування під час розроблення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях;

 

33) забезпечує додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил при реалізації затвердженої містобудівної документації;

 

34) сприяє розробленню, проведенню експертизи містобудівної документації для територій і населених пунктів області;

 

35) розглядає пропозиції органів місцевого самоврядування стосовно встановлення та зміни меж населених пунктів області, готує висновки щодо їх затвердження в установленому законодавством порядку;

 

36) у межах компетенції, на підставі проєктних рішень містобудівної документації регіонального рівня, бере участь у підготовці пропозицій щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою області;

 

37) сприяє узгодженню інтересів територіальних громад у разі виникнення розбіжностей при вирішенні питань щодо планування територій на відповідному рівні;

 

38) готує пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб, у разі, коли адміністративного району немає;

 

39) сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань з соціально-економічного розвитку відповідної території у межах своїх повноважень;

 

40) координує та спрямовує діяльність:

уповноважених органів містобудування та архітектури районних державних адміністрацій, територіальних громад з питань стосовно планування та забудови територій на місцевому рівні, здійснює методичне забезпечення їх роботи;

суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території області, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини;

підприємств, установ та організацій, які виконують роботи, надають послуги у сфері містобудування та архітектури;

 

41) співпрацює з органами державного архітектурно-будівельного контролю і нагляду з питань щодо самочинно збудованих об’єктів містобудування та стосовно з питань виконання уповноваженими органами містобудування та архітектури покладених на них повноважень;

 

42) інформує населення про плани розміщення найважливіших об’єктів містобудування;

 

43) забезпечує ведення містобудівного кадастру на обласному та районному рівнях, на рівні обласного центру та міст обласного значення;

 

44) сприяє створенню та оновленню картографічної основи території області;

 

45) забезпечує виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, містобудівної документації, топографо-геодезичних матеріалів;

 

46) організує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів;

 

46) сприяє діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування та архітектури;

 

47)  здійснює контроль за виконанням Закону України «Про охорону культурної спадщини» (далі – Закон), інших нормативно-правових актів про охорону культурної спадщини;

 

48) подає пропозиції МКІП про занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та про внесення змін до нього;

 

49) забезпечує юридичним і фізичним особам доступ до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам’яток України, а також надає інформацію щодо програм та проєктів змін у зонах охорони пам’яток та в історичних ареалах населених місць;

 

50) визначає межі територій пам’яток місцевого значення та затвердження їхніх зон охорони;

 

51) установлює режим використання пам’яток місцевого значення, їхніх територій, зон охорони;

 

52) забезпечує захист об’єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження;

 

53) забезпечує виготовлення, складання і передачу МКІП наукової документації з описами та фіксацією об’єктів культурної спадщини, а у разі отримання дозволу на їх переміщення (перенесення) – демонтаж елементів, які становлять культурну цінність, з метою збереження;

 

54) організовує розроблення та погодження відповідних програм охорони культурної спадщини;

 

55) погоджує відповідні програми та проєкти містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам’яток місцевого значення, їх територій і зон охорони;

 

56) погоджує проєкти землеустрою щодо відведення земельних ділянок відповідно до вимог Земельного кодексу України;

 

57) виконує функції замовника, укладає з цією метою контракти на виявлення, дослідження, консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування об’єктів культурної спадщини та інші заходи щодо охорони культурної спадщини;

 

58) визначає охоронні заходи щодо пам’яток місцевого значення та їхніх територій у разі виникнення загрози їх руйнування або пошкодження внаслідок дії природних факторів або проведення будь-яких робіт;

 

59) надає дозволи на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення (крім пам’яток археології), їхніх територіях та у зонах охорони, на щойно виявлених об’єктах культурної спадщини, реєструє дозволи на проведення археологічних розвідок, розкопок;

 

60) видає розпорядження та приписи щодо охорони пам’яток місцевого значення, припинення робіт на пам’ятках, їхніх територіях та у зонах охорони, якщо ці роботи проводяться коли немає затверджених або погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини програм та проєктів, передбачених Законом дозволів або з відхиленням від них;

 

61) надає відповідні дозволи на відновлення земляних робіт;

 

62) погоджує відчуження або передачу пам’яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління;

 

63) укладає охоронні договори на пам’ятки;

 

64) управляє в порядку, встановленому законом, історико-культурними заповідниками державного чи місцевого значення;

 

65) подає пропозиції МКІП про занесення відповідної території до Списку історичних населених місць України;

 

66) застосовує фінансові санкції за порушення Закону;

 

67) забезпечує в установленому законодавством порядку виготовлення, встановлення та утримання охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам’ятках або у межах їхніх територій;

 

68) інформує МКІП про пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження, руйнування пам’яток, що знаходяться на їх території;

 

69) здійснює інші передбачені законодавством повноваження.

 

 1. Управління має право:

 

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, а від місцевих органів державної статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

 

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), органів місцевого самоврядування, представників громадських об’єднань (за згодою);

 

3) уносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної державної адміністрації та районних державних адміністрацій у відповідних галузях;

 

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

 

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

 

 1. Управління взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями, об’єднаннями громадян з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

 1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Головою обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу та Законом України «Про архітектурну діяльність» за погодженням з Мінрегіоном та МКІП.

Начальник відповідно до статті 14 Закону України «Про архітектурну діяльність» за посадою є головним архітектором області.

Головний архітектор у межах закону може здійснювати творчу діяльність, пов’язану з проєктуванням об’єктів архітектури, які передбачені для будівництва на території їх адміністративної діяльності. У таких випадках погодження відповідних архітектурних рішень здійснюється органами містобудування та архітектури вищого рівня.

Начальник Управління може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади начальником Управління відповідно до законодавства про державну службу.

 1. Начальник Управління:

 

1) здійснює керівництво Управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділах;

 

2) організовує та забезпечує здійснення внутрішнього контролю;

 

3) подає на затвердження Голові обласної державної адміністрації Положення про Управління;

 

4) затверджує положення про структурні підрозділи Управління, затверджує посадові інструкції працівників Управління, забезпечує розподіл обов’язків, повноважень та відповідальності між заступниками начальника та керівниками структурних підрозділів Управління;

 

5) планує роботу Управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації;

 

6) уживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Управління;

 

7) звітує перед Головою обласної державної адміністрації про ефективність та результативність діяльності Управління, досягнення визначених мети та основних завдань, про виконання покладених на Управління завдань та затверджених планів роботи, зокрема про здійснення внутрішнього контролю;

 

8) може входити до складу колегії обласної державної адміністрації;

 

9) уносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Управління, розробляє проєкти відповідних рішень;

 

10) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

 

11) представляє інтереси Управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями за дорученням керівництва відповідної місцевої держадміністрації;

 

12) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації у відповідному територіальному органі Міністерства юстиції України;

 

13) подає на затвердження Голові обласної державної адміністрації проєкти кошторису та штатного розпису Управління у межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

 

14) розпоряджається коштами у межах затвердженого Головою обласної державної адміністрації кошторису Управління;

 

15) здійснює добір кадрів;

 

16) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Управління; 

 

17) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Управління, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

 

18) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Управління;

 

19) забезпечує дотримання працівниками Управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

 

20) здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби;

 

21) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

 1. Накази начальника Управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані Головою обласної державної адміністрації, Мінрегіоном та МКІП.

 

 1. Для вирішення окремих питань, що належать до компетенції Управління, в Управлінні може утворюватися колегія у складі начальника Управління (голова колегії), заступників начальника Управління (за посадою), інших відповідальних працівників Управління.

До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації. Склад колегії затверджується Головою обласної державної адміністрації за поданням начальника Управління.

Рішення колегії втілюються в життя наказами начальника Управління.

 

 1. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій та інших питань у сфері містобудування та архітектури в Управлінні можуть створюватись відповідні ради і комісії.

З метою колегіального та професійного розгляду містобудівних та архітектурних рішень при Управлінні утворюється архітектурно-містобудівна рада, яка провадить свою діяльність відповідно до Типового положення про архітектурно-містобудівні ради, затвердженого Мінрегіоном.

 Для погодженого вирішення питань щодо охорони культурної спадщини на території області при Управлінні утворюється консультативна рада з провідних учених і висококваліфікованих фахівців-практиків.

Консультативна рада діє на підставі Типового положення, затвердженого МКІП.

Склад архітектурно-містобудівної та консультативної ради затверджується начальником Управління. 

 

 1. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.

 

 1. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Управління визначає Голова обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

 

 1. Штатний розпис та кошторис Управління затверджує Голова обласної державної адміністрації за пропозицією начальника Управління відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

 

 1. Управління є неприбутковою установою, що утворена та зареєстрована у порядку, визначеному законодавством, що регулює діяльність органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

Доходи або майно Управління не підлягають розподілу між його засновниками, членами або посадовими особами, між будь-якими іншими особами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника або члена чи посадової особи Управління (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

Доходи (прибутки) Управління, у разі їх отримання, використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Управління, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами.

 

 1. У разі припинення Управління як юридичної особи (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

 

 1. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах казначейства, інших банківських установах, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, інші відповідні штампи і печатки, власні бланки.

 

Голова обласної державної

адміністрації

Сергій БОРЗОВ